ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

A’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΚΥ-01 Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα 3 5
ΚΥΕ-01 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 3 5
ΚΥ-09 Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου 3 5
ΚΥ-05 Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία 3 5
Επιλογής ECTS
ΚΥΕ-13 Φύλο και Γλώσσα 3 5
ΚΥΕ-08 Εισαγωγή στη Στατιστική για Ανθρωπιστικές Επιστήμες 3 5
KYE-41 Μεθοδολογία Έρευνας στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές 3 5
ΚΥΕ-42 Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας 3 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-11 Αραβικά Ι 3 5
ΞΥ-31 Τουρκικά Ι 3 5
ΞΥ-21 Εβραϊκά Ι 3 5

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΚΥ-04 Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 3 5
ΔΥ-18 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 3 5
ΚΥ-08 Γλώσσα και Κοινωνία 3 5
ΚΥΕ-04 Εισαγωγή στην Αιγυπτολογία 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΚΥΕ-03 Γέννηση και Εξέλιξη της Γλώσσας 3 5
ΑΥΕ-03 Εισαγωγή στη Μουσειολογία 3 5
ΚΥΕ-05 Αραβική Γλώσσα και Πολιτισμός 3 5
ΥΒ0001 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) 3 5
ΝΕΟ    Ιστορία των Ελληνιστικών Χρόνων 3 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-12 Αραβικά ΙΙ 3 5
ΞΥ-32 Τουρκικά ΙΙ 3 5
ΞΥ-22 Εβραϊκά ΙΙ 3 5

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΔΥ-02 Διεθνείς Οργανισμοί Ι 3 5
ΚΥ-11 Πολιτική Οικονομία 3 5
ΚΥ-12 Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας 3 5
ΚΥ-18 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΚΥΕ-39 Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις στην Ευρωπαϊκό Νότο 3 5
ΚΥΕ-44  Ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου: από το Βυζάντιο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 3 5
ΚΥΕ-19 Συστήματα Γραφής στο Μεσογειακό Χώρο 3 5
ΥΒ0005 Κοινωνιολογία της Θρησκείας (ΠΤΔΕ) 3 4
ΕΔ0025 Λαϊκή Λογοτεχνία σύγχρονες όψεις (ΠΤΔΕ) 3 4
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-13 Αραβικά ΙII 3 5
ΞΥ-33 Τουρκικά ΙII 3 5
ΞΥ-23 Εβραϊκά ΙII 3 5

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΚΥ-13 Αρχαιολογία και Θετικές Επιστήμες: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις 3 5
ΚΥΕ-27 Διεθνής Πολιτική στη Μέση Ανατολή 3 5
ΚΥ-16 Γλώσσες της ΝΑ Μεσογείου 3 5
ΚΥ-24 Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΚΥΕ-31 H Ελλάδα και το Διεθνές Σύστημα 19ος-20ος αιώνας: Ιστορική προσέγγιση 3 5
ΚΥΕ-15 Γραμματική Περιγραφή της Ελληνικής Γλώσσας 3 5
ΚΥΕ-45 Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες 3 5
ΚΥΕ-40 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου 3 5
ΕΔ0042 Νεοελληνική Λογοτεχνία 19-21 αιώνας: Ποίηση και Πεζογραφία (ΠΤΔΕ)                   3 4
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-14 Αραβικά IV 3 5
ΞΥ-34 Τουρκικά IV 3 5
ΞΥ-24 Εβραϊκά IV 3 5

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΔΥ-01 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 3 5
ΚΥ-20 Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3 5
ΔΥ-16 Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων 3 5
ΔΥ-23 Διεθνής και Περιφερειακή Πολιτική στη Βόρειο Αφρική 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΔΥΕ-30 Πολιτικές και οικονομικές σχέσεις στη Ν.Α. Ευρώπη και τον Εύξεινο Πόντο 3 5
ΔΥ-22 Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου 3 5
ΔΥΕ-09 Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 3 5
ΔΥ-26 Ζητήματα Επιστημονικής Ορολογίας στις Διεθνείς Σχέσεις και τους  Διεθνείς Οργανισμούς 3 5
ΠΑΔ Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 3 7 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
ΥΑ016 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΑ009 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΔ002 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΕ003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  (ΤΠΕ) – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΑ0005 ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΠΤΔΕ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 6
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-15 Αραβικά V 3 5
ΞΥ-35 Τουρκικά V 3 5
ΞΥ-25 Εβραϊκά V 3 5

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΚΥ-07 Ευρωμεσογειακές Σχέσεις 3 5
ΔΥ-08 Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 3 5
ΔΥ-24 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΔΥΕ-05 Δικαιώματα του Ανθρώπου και Διεθνείς Οργανισμοί 3 5
ΔΥΕ-27 Ζητήματα διεθνούς πολιτικής στην ευρύτερη Μέση Ανατολή 3 5
ΔΥΕ-32 Θεσμοί Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας 3 5
ΠΑΔ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 3 7 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
ΥΕΔ003 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΑΜΔΑ Α) 3 5
ΥΑ012 ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΤΕΠΑΕΣ *  (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΔ008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΑ0007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  – ΠΤΔΕ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 6
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-16 Αραβικά VI 3 5
ΞΥ-36 Τουρκικά VI 3 5
ΞΥ-26 Εβραϊκά VI 3 5

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΔΥ-06 Διεθνείς Οργανισμοί ΙΙ 3 5
ΔΥ-20 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Παγκοσμιοποίηση 3 5
ΔΥ-12 Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και του Περιβάλλοντος 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΔΥ-33 Ειρηνική Επίλυση των Διεθνών Διαφορών 3 5
ΔΥ-11 Πολιτική Οικονομία των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων 3 5
ΔΥΕ-12 Ελληνο-τουρκικές σχέσεις 3 5
ΔΥ-15 Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων 3 5
ΕΒ0044 Ανθρωπολογικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Θρησκείας (ΠΤΔΕ) 3 4
ΠΑΔ Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ                   3 7 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
ΥΑ007 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ  – ΤΕΠΑΕΣ (ΟΜΑΔΑ Β) 3 5
ΥΒ0003 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ – ΠΤΔΕ * (ΟΜΑΔΑ Β) 3 6
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-16 Αραβικά VΙΙ 3 5
ΞΥ-36 Τουρκικά VΙΙ 3 5
ΞΥ-26 Εβραϊκά VΙΙ 3 5

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΔΥ-25 Ελλάδα και Μεσόγειος στη Μεταπολεμική Εποχή 3 5
ΔΥ-21 Σύγχρονοι Διεθνείς Οργανισμοί 3 5
ΔΥ-34 Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΔΥΕ-07 Ζητήματα Διεθνούς και Περιφερειακής Ασφάλειας 3 5
ΔΥΕ-33 Ανάπτυξη, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Μεσόγειο 3 5
ΔΥΕ-34 Περιφερειακές ανισότητες στον Ευρω- Μεσογειακό Χώρο 3 5
ΔΥΕ-31 Ανάλυση της Σύγχρονης Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής 3 5
Πτυχιακή Εργασία 9 15
ΠΑΔ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 3 7 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
ΕΕΠ-05 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΣ *(ΟΜΑΔΑ Γ) 3 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-16 Αραβικά VΙΙΙ 3 5
ΞΥ-36 Τουρκικά VΙΙΙ 3 5
ΞΥ-26 Εβραϊκά VΙΙΙ 3 5

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΑΥ-35  Εποχή του Λίθου: η μετάβαση από την Τροφοσυλλογή στην Καλλιέργεια 3 5
ΑΥ-36 Αρχαία Ελληνική Κεραμική και Αγγειογραφία (7ος – 4ος αιώνας π.Χ.) 3 5
ΑΥ-30 Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής 3 5
ΑΥΕ-44 Τέχνη και Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΑΥΕ-32 Γεωαρχαιολογία: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στο ενάλιο, παράκτιο και χερσαίο Αρχαιοπεριβάλλον 3 5
ΑΥΕ-24 Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά 3 5
ΑΥΕ-23 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας 3 5
ΑΥΕ-09 Λατινική Γραμματεία 3 5
ΠΑΑ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 3 7 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
ΥΑ016 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΑ009 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΔ002 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΕ003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  (ΤΠΕ) – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΑ0005 ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΠΤΔΕ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 6
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-15 Αραβικά V 3 5
ΞΥ-35 Τουρκικά V 3 5
ΞΥ-25 Εβραϊκά V 3 5

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΑΥ-08 Αιγυπτιακή Αρχαιολογία 3 5
ΑΥΕ-08 Αρχαιολογική Θεωρία και Μέθοδοι Ανασκαφής 3 5
ΑΥ-32 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΑΥΕ-48 Νησιωτική Αρχαιολογία της Προϊστορικής Κύπρου 3 5
ΑΥΕ-34 Αρχαιο-υλικά 3 5
ΑΥΕ-49 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 5
ΑΥ-19 Η Μεσόγειος κατά την Ελληνορωμαϊκή Περίοδο 3 5
ΠΑΑ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ                   3 7 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
ΥΕΔ003 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΑ012 ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΤΕΠΑΕΣ* (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΔ008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΑ0007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  – ΠΤΔΕ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 6
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-16 Αραβικά VI 3 5
ΞΥ-36 Τουρκικά VI 3 5
ΞΥ-26 Εβραϊκά VI 3 5

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΑΥ-23 Θρησκεία και Κοινωνία της Αρχαίας Αιγύπτου 3 5
ΑΥΕ-10 Αρχαιολογία του Μυκηναϊκού κόσμου 3 5
ΑΥ-33 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία ΙΙ ΕΣΠΑ3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΑΥ-27 Θέματα Αρχαιομετρίας 3 5
ΑΥΕ-42 Το Θέατρο στην Κλασική Ελλάδα 3 5
ΑΥΕ-50 Εισαγωγή στην Προληπτική Συντήρηση 3 5
ΑΥ-10 Θέματα Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 3 5
ΑΥΕ-52 Βυζαντινή Μνημειακή Τοπογραφία 3 5
ΑΥΕ-53 Αρχιτεκτονική και Μνημειακή τοπογραφία στον Ελληνικό και Ρωμαϊκό κόσμο της Μεσογείου
ΠΑΑ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 3 7 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
ΥΑ007 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ – ΤΕΠΑΕΣ* (ΟΜΑΔΑ Β) 3 5
ΥΒ0003 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ – ΠΤΔΕ * (ΟΜΑΔΑ Β) 3 6
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-17 Αραβικά VΙΙ 3 5
ΞΥ-37 Τουρκικά VΙΙ 3 5
ΞΥ-27 Εβραϊκά VΙΙ 3 5

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΑΥΕ-37 Τέχνη και Αρχαιολογία των Μέσων Βυζαντινών χρόνων 3 5
ΑΥΕ-04 Αρχαιολογία της Μινωικής Κρήτης 3 5
ΑΥ-37 Αρχαία Ελληνική Γλυπτική 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΑΥ-34 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Έπος 3 5
ΑΥΕ-15 Ζωγραφική και Αρχιτεκτονική των Ύστερων βυζαντινών χρόνων 3 5
ΑΥΕ-35 Νέες Τεχνολογίες στις Αρχαιογνωστικές Επιστήμες 3 5
ΑΥΕ-41 Διάδραση Αρχαιοπεριβάλλοντος Ανθρώπου 3 5
ΑΥΕ-54 Αρχαιολογία της Κοινωνικής Ταυτότητας 3 5
NEO Η μαγική και μυστηριακή παράδοση της Ανατολικής Μεσογείου 3 5
ΑΥΕ-45 Διδακτική της Κλασικής φιλολογίας 3 5
Πτυχιακή Εργασία 9 15
ΠΑΑ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 3 7 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
ΕΕΠ-05 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ- ΤΜΣ *(ΟΜΑΔΑ Γ) 3 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-18 Αραβικά VΙΙΙ 3 5
ΞΥ-38 Τουρκικά VΙΙΙ 3 5
ΞΥ-28 Εβραϊκά VΙΙΙ 3 5

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΓΥ-02 Φωνητική- Φωνολογία 3 5
ΓΥ-20 Σύνταξη 3 5
ΓΥ-25 Πραγματολογία-Σημασιολογία 3 5
ΓΥ-23 Ζητήματα Ορολογίας στη Γλωσσολογία 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΓΥΕ-26 Τυπολογία 3 5
ΓΥΕ-37 Λεξικολογία 3 5
ΓΥΕ-28 Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία 3 5
ΓΥΕ-31 Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας 3 5
ΠΑΓ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 3 7 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
ΥΑ016 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΑ009 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΔ002 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΕ003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  (ΤΠΕ) – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΑ0005 ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΠΤΔΕ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 6
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-15Αραβικά V 3 5
ΞΥ-35 Τουρκικά V 3 5
ΞΥ-25 Εβραϊκά V 3 5

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΓΥ-03 Μορφολογία 3 5
ΓΥ-11 Υπολογιστική Γλωσσολογία 3 5
ΓΥ-24 Γραμματική Περιγραφή της Τουρκικής, της Εβραϊκής και της Αραβικής Γλώσσας 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΓΥΕ-14 Θέματα Σύνταξης 3 5
ΓΥΕ-21 Κοινωνιογλωσσολογικές Προσεγγίσεις 3 5
ΓΥΕ-07 Μεθοδολογία Έρευνας στη Γλωσσολογία 3 5
ΠΑΓ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 3 7 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
ΥΕΔ003 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΑ012 ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΤΕΠΑΕΣ* (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΔ008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΠΑΕΣ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 5
ΥΑ0007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  – ΠΤΔΕ * (ΟΜΑΔΑ Α) 3 6
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-16 Αραβικά VI 3 5
ΞΥ-36 Τουρκικά VI 3 5
ΞΥ-26 Εβραϊκά VI 3 5

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΓΥΕ-10 Ανάλυση Λόγου 3 5
ΓΥ-10 Γραμματισμός και Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος 3 5
ΓΥΕ-25 Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΓΥΕ-27 Κειμενογλωσσολογία 3 5
ΓΥΕ-05 Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας 3 5
ΓΥ-04 Γλωσσική Επαφή 3 5
ΠΑΓ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 3 7 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
ΥΑ007 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ  – ΤΕΠΑΕΣ* (ΟΜΑΔΑ Β) 3 5
ΥΒ0003 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ – ΠΤΔΕ * (ΟΜΑΔΑ Β)   3 6
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-17 Αραβικά VΙΙ 3 5
ΞΥ-37 Τουρκικά VΙΙ 3 5
ΞΥ-27 Εβραϊκά VΙΙ 3 5

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΓΥ-14 Γλωσσική Αλλαγή 3 5
ΓΥ-13 Διδασκαλία Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας 3 5
ΓΥ-08 Διαλεκτολογία 3 5
Επιλογής Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΓΥΕ-11 Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 3 5
ΓΥΕ-43 Θέματα Διγλωσσίας και Πολυγλωσσίας 3 5
ΓΥΕ-42 Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας 3 5
ΓΥΕ-39 Διαχρονική Μορφοσύνταξη 3 5
Πτυχιακή Εργασία 9 15
ΠΑΓ Πρακτική Άσκηση-ΕΣΠΑ 3 7 ανά μήνα πρακτικής άσκησης
ΕΕΠ-05 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ- ΤΜΣ *(ΟΜΑΔΑ Γ) 3 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών Διδακτικές Μονάδες ECTS
ΞΥ-18 Αραβικά VΙΙΙ 3 5
ΞΥ-38 Τουρκικά VΙΙΙ 3 5
ΞΥ-28  Εβραϊκά VΙΙΙ 3 5