Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 το ΠΜΣ «Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο» αντικαθίσταται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»

 

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-5 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο», σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 24518/Β7 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 753/19.05.2004).

Τα σεμιναριακά μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών εστιάζουν:

  1. στη μεταβαλλόμενη σχέση του μεσογειακού υποσυστήματος με το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον
  2. στο ρόλο διεθνών και περιφερειακών δρώντων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογειακής λεκάνης
  3. στη μελέτη των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αναπτύσσονται στον ευαίσθητο χώρο της Μεσογείου
  4. στην ανάλυση «παραδοσιακών» συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων καθώς και σύγχρονων απειλών και προκλήσεων ασφάλειας
  5. στη θέση και το ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Μεοσγείου

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του τίτλου ορίζεται σε τέσσαρα (4) εξάμηνα, εκ των οποίων τα τρία (3) είναι διδακτικά και το τέταρτο αφορά στη συγγραφή διπλωματικής εργασίας, η οποία είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για την απόκτηση του τίτλου. Στους/στις τρεις (3) πρωτεύσαντες/σες  χορηγείται υποτροφία. Επίσης Τιμητικοί Τίτλοι απονέμονται στους/στις πρωτεύσαντες/σες του διετούς κύκλου σπουδών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων και Κατευθύνσεων Διεθνών Σπουδών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεσογειακών Σπουδών, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας, Δημόσιας Διοίκησης της ημεδαπής ή ισοτίμων αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ, αντιστοίχων με τα ανωτέρω Τμήματα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Νόμου 2327/1995 καθώς και αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών. Οι πτυχιούχοι των περιπτώσεων αυτών θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους και αναλυτική περιγραφή της ύλης των μαθημάτων στα οποία έχουν επιτύχει.

Αίτηση