Η Διοίκηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα ασκείται από μονοπρόσωπα και συλλογικά όργανα καθώς και διοικητικές υπηρεσιακές μονάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4957/2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα όργανα Διοίκησης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών είναι:

 1. Η Συνέλευση του Τμήματος
 2. Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος
 3. Ο/Η Αντιπρόεδρος του Τμήματος

 

Συνέλευση Τμήματος

Η Συνέλευση Τμήματος αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Τμήματος, β) τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος, γ) όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, δ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος, εφόσον υπηρετεί μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας και ε) εκπροσώπους των φοιτητών που αντιστοιχούν σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος των περ. α) έως δ), με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα οργανώνει προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους.

Αρμοδιότητες

Η Συνέλευση έχει κυρίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την πορεία ανάπτυξής του στο πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Ιδρύματος.
 • Εισηγείται προς την Κοσμητεία το αναπτυξιακό σχέδιο του Τμήματος.
 • Συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος και τον υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).
 • Καταρτίζει το μητρώο γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.
 • Καταρτίζει το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων για την εκλογή και εξέλιξη των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).
 • Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος και κατατάσσει σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας τα προς προκήρυξη γνωστικά αντικείμενα.
 • Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος.
 • Απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα.
 • Αναθέτει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου και σε υποψήφιους διδάκτορες τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος.
 • Χορηγεί υποτροφίες αριστείας και ανταποδοτικές υποτροφίες προς τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

 

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος

Διαδικασία εκλογής

Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία δύο (2) ετών.

Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου: α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν εκλεγεί για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο αξίωμα του Προέδρου του ίδιου ή άλλου Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος πραγματοποιείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκει το Τμήμα, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής αν υπάρχει ισοψηφία και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εκλογής.

Αρμοδιότητες

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος έχει κυρίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Προΐσταται του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του.
 • Συμμετέχει στη Σύγκλητο και την Κοσμητεία εκπροσωπώντας το Τμήμα και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες και τη λειτουργία του.
 • Συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, προεδρεύει των εργασιών της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει εισηγητή των θεμάτων της Συνέλευσης αν δεν εισηγείται ο ίδιος τα θέματα και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.
 • Διαβιβάζει τις γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης του Τμήματος προς τα αρμόδια όργανα του Α.Ε.Ι.
 • Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος.
 • Επιμελείται την τήρηση των μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων του Τμήματος.
 • Συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό δράσεων του Τμήματος, τον οποίον υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος και τον διαβιβάζει στην Κοσμητεία, τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ντάλης Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στεφανάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής

 

Μέλη Συνέλευσης Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2022-23:

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜΣ

 1. Σεϊμένης Ιωάννης, Καθηγητής
 2. Μαγκλιβέρας Κωνσταντίνος, Καθηγητής
 3. Σακκάς Ιωάννης, Καθηγητής
 4. Καραντζόλα Ελένη, Καθηγήτρια
 5. Φραντζή Αικατερίνη, Καθηγήτρια
 6. Συρόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής
 7. Στεφανάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος
 8. Κουσούλης Παναγιώτης, Καθηγητής
 9. Γεωργαλλίδου Μαριάνθη, Καθηγήτρια
 10. Κοτζόγλου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 11. Ντάλης Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος
 12. Μαρής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 13. Στριμπής Ιωάννης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
 14. Νικολού Καλομοίρα, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
 15. Μηνά Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 16. Μαρκόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
 17. Καϊλή Χασάν, Επίκουρος Καθηγητής
 18. Δριβαλιάρη Ανδρονίκη, Λέκτορας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Ε.Π. Tακτικό μέλος: Φαντέλ Ιμπραήμ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΔΙ.Π. Δεν έχουν εκλεγεί.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π.  Δεν υπάρχουν μέλη ΕΤΕΠ στο Τμήμα.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Δεν έχουν εκλεγεί.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Δεν έχουν εκλεγεί.

Στις συνεδριάσεις του ως άνω Οργάνου δεν συμμετέχουν όσοι/ες βρίσκονται σε νόμιμη άδεια.

 

Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και την οργάνωση των Διδακτορικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα είναι:

 1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος
 2. Η Συνέλευση του Τμήματος ή η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών σε περίπτωση Διατμηματικού Π.Μ.Σ. και η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σε περίπτωση Διιδρυματικού Π.Μ.Σ.
 3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
 4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
 5. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ.

Τα όργανα Διοίκησης των Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών είναι:

 1. Η Συνέλευση του Τμήματος
 2. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ./Δ.Π.Μ.Σ.
 3. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ./Δ.Π.Μ.Σ.
 4. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.


ΝΤΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: 2241099337, email: proedros-tms@aegean.gr, Κτίριο «7ης Μαρτίου», 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, ΡΟΔΟΣ 85132

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών και Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου»
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: 2241099340, email: stefanakis@aegean.gr, Κτίριο «Κλεόβουλος», ισόγειο, Δημοκρατίας 1, ΡΟΔΟΣ 85132

ΝΤΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: 2241099337, email: ntalis@aegean.gr, Κτίριο «7ης Μαρτίου», 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, ΡΟΔΟΣ 85132

ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Καθηγητής, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις»
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: 2241099341, email: siropoulos@aegean.gr, Κτίριο «7ης Μαρτίου», 2ος όροφος, Δημοκρατίας 1, ΡΟΔΟΣ 85132

ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚαθηγήτρια, Διευθύντρια Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση & Διδασκαλία Πρώτης & Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας»
Contact info: Τηλ.: 22410992331, email: 
frantzi@aegean.gr, Κτίριο «7ης Μαρτίου», 2ος όροφος, Δημοκρατίας 1, ΡΟΔΟΣ 85132