Η Διοίκηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα ασκείται από μονοπρόσωπα και συλλογικά όργανα καθώς και διοικητικές υπηρεσιακές μονάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα όργανα Διοίκησης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών είναι:

 1. Η Συνέλευση του Τμήματος
 2. Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος

 

Συνέλευση Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών αποτελείται από:

 • Τον/την Πρόεδρο και τον/την Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος
 • Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
 • Τους/τις εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών/τριών
 • Τους/τις εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων
 • Έναν/μία (1) εκπρόσωπο ανά κατηγορία από τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ

Αρμοδιότητες

Η Συνέλευση έχει κυρίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την πορεία ανάπτυξής του, στο πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Ιδρύματος.
 • Συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό και το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
 • Απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα.
 • Κατανέμει το διδακτικό έργο στους/στις διδάσκοντες/ουσες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
 • Συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος.
 • Εισηγείται στον/στην πρύτανη την προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ.

 

Ο/Η Πρόεδρος Τμήματος

Υποψήφιοι/ες για τη θέση του/της Προέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου μπορούν να είναι μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος, πλήρους απασχόλησης. Αν δεν υπάρχουν μέλη ΔΕΠ των δύο πρώτων βαθμίδων μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και επίκουρος.

Οι εκλογές προκηρύσσονται από τον Κοσμήτορα της Σχολής τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου.

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Αρμοδιότητες

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος έχει κυρίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του.
 • Συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: Παναγιώτης Κουσούλης, Καθηγητής

 

Μέλη Συνέλευσης Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2021-22:

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΜΣ

 1. Σεϊμένης Ιωάννης, Καθηγητής
 2. Μαγκλιβέρας Κωνσταντίνος, Καθηγητής
 3. Σακκάς Ιωάννης, Καθηγητής
 4. Καραντζόλα Ελένη, Καθηγήτρια
 5. Φραντζή Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος
 6. Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής
 7. Συρόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής
 8. Στεφανάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής
 9. Κεφαλά Παρασκευή, Καθηγήτρια
 10. Κουσούλης Παναγιώτης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Προέδρου
 11. Γεωργαλλίδου Μαριάνθη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 12. Κοτζόγλου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 13. Ντάλης Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 14. Μαρής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 15. Στριμπής Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
 16. Νικολού Καλομοίρα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 17. Μηνά Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 18. Μαρκόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
 19. Καϊλή Χασάν, Επίκουρος Καθηγητής
 20. Δριβαλιάρη Ανδρονίκη, Λέκτορας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Ε.Π. Tακτικό μέλος: Ιμπραήμ Φαντέλ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΔΙ.Π. Τακτικό μέλος: Νεκτάριος Ζάρρας / αναπληρωματικό μέλος: Μαρία Μελισσουργού

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π. Δεν υπάρχουν μέλη ΕΤΕΠ στο Τμήμα.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Δεν έχουν ορισθεί.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Δεν έχουν ορισθεί.

Στις συνεδριάσεις του ως άνω Οργάνου δεν συμμετέχουν όσοι/ες βρίσκονται σε νόμιμη άδεια.

 

Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και την οργάνωση των διδακτορικών σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα είναι:

 1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος
 2. Η Συνέλευση του Τμήματος ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. και η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σε περίπτωση διιδρυματικού Π.Μ.Σ.
 3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
 4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
 5. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ.

Τα όργανα Διοίκησης των Π.Μ.Σ. και Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών είναι:

 1. Η Συνέλευση του Τμήματος
 2. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ./Δ.Π.Μ.Σ.
 3. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ./ Δ.Π.Μ.Σ.
 4. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε Δ.Π.Μ.Σ.

Αρμοδιότητες

 1. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει κυρίως τις εξής αρμοδιότητες:
  1. Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ.
  2. Ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.
  3. Κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων/ουσών του Π.Μ.Σ.
  4. Συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ή διδακτόρων.
  5. Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.
 1. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του/της Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Προγράμματος.
 1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια κάθε Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον/την Αναπληρωτή του/της, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος.
 1. Στην περίπτωση του Διατμηματικού Π.Μ.Σ., ή σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη, τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος ασκεί η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος, ερευνητές που υποδεικνύονται από τον συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα, κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων/ουσών τους στο Π.Μ.Σ. για διετή θητεία, καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών/τριών του μεταπτυχιακού προγράμματος, που εκλέγονται από τους/τις φοιτητές/τριες του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, για ετήσια θητεία.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΑΝΤΖΗ, Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: 2241099331, email: proedros-tms@aegean.gr, Κτίριο «7ης Μαρτίου», 2ος όροφος, Δημοκρατίας 1, ΡΟΔΟΣ 85132

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ, Καθηγητής, Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών και Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: 2241099341, e-mail: kousoulis@aegean.gr, Κτίριο «7ης Μαρτίου», 2ος όροφος, Δημοκρατίας 1, ΡΟΔΟΣ 85132

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΚΑΣ, Καθηγητής, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: 2241099321, email: sakkas@rhodes.aegean.gr, Κτίριο «7ης Μαρτίου», 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, ΡΟΔΟΣ 85132

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις»
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: 2241099341, e-mail: siropoulos@aegean.gr, Κτίριο «7ης Μαρτίου», 2ος όροφος, Δημοκρατίας 1, ΡΟΔΟΣ 85132

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΖΟΥΛΛΗ, Καθηγήτρια (ΠΤΔΕ), Διευθύντρια Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση & Διδασκαλία Πρώτης & Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας»
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: 2241099233, e-mail: kazoullis@rhodes.aegean.gr, Κτίριο «7ης Μαρτίου», 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, ΡΟΔΟΣ 85132