Μέθοδοι εξέτασης

Η αξιολόγηση επίδοσης σε κάθε μάθημα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

  • Τελική Γραπτή εξέταση
  • Τελική Προφορική εξέταση
  • Γραπτή/ές εργασία/ες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
  • Γραπτή ή προφορική πρόοδος ή άλλου τύπου ενδιάμεση δοκιμασία
  • Συνδυασμός δύο ή και περισσότερων από τις παραπάνω μεθόδους

Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης του κάθε μαθήματος αποτελεί ευθύνη του/της διδάσκοντα/ουσας του μαθήματος.

Σε περίπτωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (π.χ. δυσλεξία ή άλλη μαθησιακή δυσκολία), οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα, προβλέπεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης ή άλλης πρόσφορης μορφής δοκιμασίας.

Σε περίπτωση αποτυχημένης εξέτασης συγκεκριμένου μαθήματος περισσότερες από τρεις (3) φορές, δίνεται το δικαίωμα εξέτασης ξανά σε αυτό το μάθημα από τριμελή επιτροπή διδασκόντων/ουσών στην οποία δεν συμμετέχει ο/η διδάσκων/ουσα του μαθήματος. Η επιτροπή ορίζεται από τον/την Κοσμήτορα της Σχολής που ανήκει το Τμήμα, μετά από αίτηση του/της φοιτητή/ήτριας στη Γραμματεία της Σχολής.

 

Βαθμολογία

Η αξιολόγηση της επίδοσης σε όλα τα μαθήματα αποτυπώνεται με τη βαθμολογική κλίμακα των αριθμών από μηδέν (0) έως δέκα (10). Η επιτυχής παρακολούθηση μαθήματος προϋποθέτει αξιολόγηση κατ’ ελάχιστο με το βαθμό πέντε (5), ο οποίος αποτελεί τη βάση επιτυχίας.

Η βαθμολογία κάθε μαθήματος καταγράφεται στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο (https://studentweb.aegean.gr/) εντός περίπου μίας εβδομάδας από την ολοκλήρωση της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου. Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοίνωσης της βαθμολογίας εξαμήνου προσδιορίζονται κάθε χρόνο ετησίως από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος.