Χορηγείται Βεβαίωση Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ αποκλειστικά σε πτυχιούχους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, που περιλαμβάνει την επιτυχή παρακολούθηση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογήν ή χειρισμού Η/Υ (του παρακάτω καταλόγου μαθημάτων):

  • ΓΥΕ-42«Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Γλωσσολογίας» ή «Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας»
  • ΓΥΕ-25 «Σώματα Δεδομένων» ή «Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων» ή «Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων»
  • ΓΥ-11 «Υπολογιστική Γλωσσολογία»
  • ΓΥΕ-41 «Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Γλωσσολογίας»
  • ΓΥΕ-13 «Σώματα Δεδομένων»
  • ΓΥΕ-11 «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»
  • ΥΓ0005 «Πληροφορική, Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση»
  • ΕΓ0003 «Εισαγωγή στην Πληροφορική»
  • ΕΓ0029 «Πληροφορική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση»
  • ΚΥΕ-45 «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες»