Θέμα : Ματαίωση της τελετής καθομολόγησης αποφοίτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (εξεταστική Φεβρουαρίου)

Η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού έλαβε υπόψη :

  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
  • Την υπ’ αρ. 127425/Ζ1/26.07.2018 «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 463/17.08.2018, τ. ΥΟΔΔ) (ΑΔΑ:6ΝΙ04653ΠΣ-Χ5Κ),
  • Το άρθρο 54 παρ. 4 εδ β’ του Π.Δ. 155/2009 σύμφωνα με το οποίο «Η ειδική τελετή καθομολόγησης πτυχιούχων γίνεται τρεις (3) φορές το χρόνο, στο τέλος των εξετάσεων, Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σε τόπο και ημέρα που ορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο», και το εδ. ε’ της ιδίας παραγράφου «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας φυσικής παρουσίας για σοβαρούς λόγους υγείας, δύναται να τροποποιηθεί η διαδικασία καθομολόγησης αποκλειστικά και μόνο με απόφαση του Πρύτανη του ιδρύματος»,
  • Την υπ’ αριθμ. 33/14.02.2020 απόφαση της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 4.1 «Καθορισμός ημερομηνίας τελετής καθομολόγησης αποφοίτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (εξεταστική Φεβρουαρίου 2020)»,
  • Την υπ’ αριθμ. 6(έκτακτη)/05.03.2020 απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, θέμα 1ο , με την οποία προτείνεται η μη πραγματοποίηση της τελετής καθομολόγησης αποφοίτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (εξεταστική Φεβρουαρίου) την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020,
  • Τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αναφορικά με τα μέτρα περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού,

αποφασίζει τη ματαίωση της προγραμματισμένης, για την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020, τελετής καθομολόγησης αποφοίτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (εξεταστική Φεβρουαρίου), στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού που όρισε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

 

Η Πρυτάνισσα Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη