Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης έχουν το δικαίωμα, βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 4957/2022, να διακόψουν τη φοίτησή τους, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα).

Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά.

Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία.

Η υποβολή αιτήσεων Διακοπής Φοίτησης πραγματοποιείται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το διάστημα από 20/02/2023 έως 10/03/2023.

 

Κατεβάστε την αίτηση διακοπής φοίτησης εδώ.