Έτη εισαγωγής από ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και εξής:

Για τη λήψη Πτυχίου του Τμήματος απαιτούνται 162 Διδακτικές Μονάδες (τουλάχιστον 240 ECTS) ήτοι 54 μαθήματα:

 • 16 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 16×5 ECTS = 80 ECTS / 16×3ΔΜ = 48 ΔΜ
 • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 6×5 ECTS = 30 ECTS / 6×3 ΔΜ = 18 ΔΜ
 • 13 Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 13×5 = 65 ECTS / 13×3ΔΜ = 39 ΔΜ
 • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 6×5 ECTS = 30 ECTS / 6×3 ΔΜ = 18 ΔΜ
 • 5 Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα: 5×5 ECTS = 25 ECTS / 5×3 ΔΜ = 15 ΔΜ
  Στα Ελεύθερης Επιλογής εντάσσονται και τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
 • 8 Υποχρεωτικά επίπεδα για μία από τις προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες (Εβραϊκά ή Αραβικά ή Τουρκικά). Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων της επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας είναι απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου και πιστώνονται με 8×5 = 40 ECTS / 8×3 ΔΜ = 24 ΔΜ
 • Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 15 ECTS / 3×3 ΔΜ = 9 ΔΜ, αντικαθιστά τρία (3) μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης.

 

Έτη εισαγωγής έως ακαδημαϊκό έτος 2019-20:

Για τη λήψη Πτυχίου του Τμήματος απαιτούνται 156 Διδακτικές Μονάδες (τουλάχιστον 240 ECTS) ήτοι 52 μαθήματα:

 • 16 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 16×5 ECTS = 80 ECTS / 16×3 ΔΜ = 48 ΔΜ
 • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 6×5 ECTS = 30 ECTS / 6×3 ΔΜ = 18 ΔΜ
 • 13 Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 13×5 = 65 ECTS / 13×3 ΔΜ = 39 ΔΜ
 • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 6×5 ECTS = 30 ECTS / 6×3 ΔΜ = 18 ΔΜ
 • 5 Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα: 5×5 ECTS = 25 ECTS / 5×3 ΔΜ = 15 ΔΜ
  Στα Ελεύθερης Επιλογής εντάσσονται και τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
 • 6 Υποχρεωτικά επίπεδα για μία από τις προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες (Εβραϊκά ή Αραβικά ή Τουρκικά). Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων της επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας είναι απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου και πιστώνονται με 6×5 = 30 ECTS / 6×3 ΔΜ = 18 ΔΜ
 • Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 15ECTS / 3×3 ΔΜ = 9 ΔΜ, αντικαθιστά τρία (3) μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης.

 

Ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής:

Τα μαθήματα των ομάδων Α (ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ), Β (ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) και Γ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ) του Προγράμματος Σπουδών 2019-20 δεν εντάσσονται στα μαθήματα κορμού ή κατεύθυνσης αλλά μόνο στα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, με εξαίρεση το μάθημα «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» το οποίο προσφέρεται και ως μάθημα επιλογής Κατεύθυνσης. Στην περίπτωση που το μάθημα αυτό επιλεγεί ως μάθημα Κατεύθυνσης, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να επιλέξει ένα ακόμη μάθημα Ελεύθερης Επιλογής.

Για την Απόκτηση Παιδαγωγικής Επάρκειας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση ενός (1) μαθήματος από την Ομάδα Α, ενός (1) μαθήματος από την Ομάδα Β και ενός (1) μαθήματος από την Ομάδα Γ. Τα τρία αυτά μαθήματα θα αποτελούν τα 3 από τα 5 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Τα προσφερόμενα από το ΠΤΔΕ και ΤΕΠΑΕΣ μαθήματα της Ομάδας Α μπορούν να επιλεγούν μόνο από φοιτητές/τριες 3ου ή 4ου έτους ή μεγαλύτερου. Σε αυτά τα μαθήματα θα υπάρχει μέγιστος αριθμός φοιτητών/τριών: 30

Τα προσφερόμενα από το ΠΤΔΕ και ΤΕΠΑΕΣ μαθήματα της Ομάδας Β μπορούν να επιλεγούν μόνο από φοιτητές/τριες 4ου έτους ή μεγαλύτερου. Σε αυτά τα μαθήματα θα υπάρχει μέγιστος αριθμός φοιτητών/τριών: 30

Τα προσφερόμενα του ΤΜΣ μαθήματα της Ομάδας Β και Γ μπορούν να επιλεγούν μόνο από φοιτητές/τριες 4ου έτους ή μεγαλύτερου.

Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να δηλώνει κάθε εξάμηνο ένα (1) μάθημα από τα προσφερόμενα μαθήματα της Ομάδας Α και ένα (1) μάθημα από τα προσφερόμενα μαθήματα της Ομάδας Β.