ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΩΣ 2018-19»

Για τη λήψη Πτυχίου του Τμήματος απαιτούνται 156 Διδακτικές Μονάδες (τουλάχιστον 240 ECTS) ήτοι 52 μαθήματα:

 • 16 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 16×5 ECTS = 80 ECTS / 16Χ3ΔΜ= 48 ΔΜ
 • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 6×5 ECTS = 30 ECTS / 6Χ3ΔΜ= 18 ΔΜ
 • 13 Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 13×5 = 65 ECTS/ 13Χ3ΔΜ= 39 ΔΜ
 • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 6×5 ECTS = 30 ECTS/ 6Χ3ΔΜ= 18 ΔΜ
 • 5 Ελεύθερης Επιλογής: 5×5 ECTS = 25 ECTS/ 5Χ3ΔΜ= 15 ΔΜ

Στα Ελεύθερης Επιλογής εντάσσονται και τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

 • 6 Επίπεδα Υποχρεωτικά για μία από τις προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες (Εβραϊκά ή Αραβικά, ή Τουρκικά). Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων της επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας είναι απαραίτητη για την λήψη πτυχίου και πιστώνονται με 6×5= 30 ECTS/ 6Χ3ΔΜ= 18 ΔΜ
 • Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 15ECTS/3Χ3ΔΜ= 9ΔΜ, αντικαθιστά τρία (3) μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης.

 

Δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου η επιτυχής ολοκλήρωση των πέντε (5) επιπέδων Αγγλικής Γλώσσας. (σε περίπτωση δυνατότητας πλήρωσης θέσης για την διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας θα επανέλθει το θέμα σε συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τις απαραίτητες ενέργειες).

Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιτυχώς ολοκλήρωση τουλάχιστον ένα επίπεδο εκ των τριών Ξένων Γλωσσών (Εβραϊκά ή Αραβικά, ή Τουρκικά) πιστώνονται με τις νέες διδακτικές και πιστωτικές μονάδες.

 

Για έτη εισαγωγής από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και έπειτα:

Για τη λήψη Πτυχίου του Τμήματος απαιτούνται 162 Διδακτικές Μονάδες (τουλάχιστον 240 ECTS) ήτοι 54 μαθήματα:

 • 16 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 16×5 ECTS = 80 ECTS / 16Χ3ΔΜ= 48 ΔΜ
 • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 6×5 ECTS = 30 ECTS/ 6Χ3ΔΜ= 18 ΔΜ
 • 13 Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 13×5 = 65 ECTS/ 13Χ3ΔΜ = 39 ΔΜ
 • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 6×5 ECTS = 30 ECTS/ 6Χ3ΔΜ = 18 ΔΜ
 • 5 Ελεύθερης Επιλογής: 5×5 ECTS = 25 ECTS/ 5Χ3ΔΜ= 15 ΔΜ

 

Στα Ελεύθερης Επιλογής εντάσσονται και τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

 • 8 Επίπεδα Υποχρεωτικά για μία από τις προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες (Εβραϊκά ή Αραβικά, ή Τουρκικά). Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων της επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας είναι απαραίτητη για την λήψη πτυχίου και πιστώνονται με 8×5= 40 ECTS/ 8Χ3ΔΜ= 24 ΔΜ
 • Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 15ECTS/3Χ3ΔΜ= 9ΔΜ, αντικαθιστά τρία (3) μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης.

 

Δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου η επιτυχής ολοκλήρωση των πέντε (5) επιπέδων Αγγλικής Γλώσσας. (σε περίπτωση δυνατότητας πλήρωσης θέσης για την διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας θα επανέλθει το θέμα σε συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τις απαραίτητες ενέργειες).

Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιτυχώς ολοκλήρωση τουλάχιστον ένα επίπεδο εκ των τριών Ξένων Γλωσσών (Εβραϊκά ή Αραβικά, ή Τουρκικά) πιστώνονται με τις νέες διδακτικές και πιστωτικές μονάδες

Ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής:

Τα μαθήματα των ομάδων Α (ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ), Β (ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) και Γ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ) του προγράμματος σπουδών 2019-20 δεν εντάσσονται στα μαθήματα κορμού ή κατεύθυνσης αλλά μόνο στα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, με εξαίρεση το μάθημα «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» το οποίο προσφέρεται και ως μάθημα επιλογής Κατεύθυνσης. Στην περίπτωση που το μάθημα αυτό επιλεγεί ως μάθημα Κατεύθυνσης, ο/η φοιτητής/-τρια οφείλει να επιλέξει ένα ακόμη μάθημα Ελεύθερης Επιλογής.

Για την Απόκτηση Παιδαγωγικής Επάρκειας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση ενός (1) μαθήματος από την Ομάδα Α, ενός (1) μαθήματος από την Ομάδα Β και ενός (1) μαθήματος από την Ομάδα Γ. Τα τρία αυτά μαθήματα θα αποτελούν τα 3 από τα 5 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Τα προσφερόμενα από το ΠΤΔΕ και ΤΕΠΑΕΣ μαθήματα της Ομάδας Α μπορούν να επιλεγούν μόνο από φοιτητές/ήτριες 3ου ή 4ου έτους ή μεγαλύτερου. Σε αυτά τα μαθήματα θα υπάρχει μέγιστος αριθμός φοιτητών/ητριών: 30

Τα προσφερόμενα από το ΠΤΔΕ και ΤΕΠΑΕΣ μαθήματα της Ομάδας Β μπορούν να επιλεγούν μόνο από φοιτητές/ήτριες 4ου έτους ή μεγαλύτερου. Σε αυτά τα μαθήματα θα υπάρχει μέγιστος αριθμός φοιτητών/ητριών: 30

Τα προσφερόμενα του ΤΜΣ μαθήματα της Ομάδας Β και Γ μπορούν να επιλεγούν μόνο από φοιτητές/ήτριες 4ου έτους ή μεγαλύτερου.

Κάθε φοιτητής/-τρια μπορεί να δηλώνει κάθε εξάμηνο ένα (1) μάθημα από τα προσφερόμενα μαθήματα της Ομάδας Α και ένα (1) μάθημα από τα προσφερόμενα μαθήματα της Ομάδας Β.