Έτη εισαγωγής από ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εξής:

Για τη λήψη Πτυχίου του Τμήματος απαιτούνται 162 Διδακτικές Μονάδες (τουλάχιστον 270 ECTS) ήτοι 54 μαθήματα:

 • 16 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 16×5 ECTS = 80 ECTS / 16×3ΔΜ = 48 ΔΜ
 • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 6×5 ECTS = 30 ECTS / 6×3 ΔΜ = 18 ΔΜ
 • 13 Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 13×5 = 65 ECTS / 13×3ΔΜ = 39 ΔΜ
 • Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 6×5 ECTS = 30 ECTS / 6×3 ΔΜ = 18 ΔΜ
 • 5 Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα: 5×5 ECTS = 25 ECTS / 5×3 ΔΜ = 15 ΔΜ
  Στα Ελεύθερης Επιλογής εντάσσονται και τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
 • 8 Υποχρεωτικά επίπεδα για μία από τις προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες (Εβραϊκά ή Αραβικά ή Τουρκικά). Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων της επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας είναι απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου και πιστώνονται με 8×5 = 40 ECTS / 8×3 ΔΜ = 24 ΔΜ
 • Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 15 ECTS / 3×3 ΔΜ = 9 ΔΜ, αντικαθιστά τρία (3) μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης.

 

Έτη εισαγωγής από ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 έως ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Για τη λήψη Πτυχίου του Τμήματος απαιτούνται 156 Διδακτικές Μονάδες (τουλάχιστον 240 ECTS) ήτοι 52 μαθήματα:

 • 16 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 16×5 ECTS = 80 ECTS / 16×3 ΔΜ = 48 ΔΜ
 • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 6×5 ECTS = 30 ECTS / 6×3 ΔΜ = 18 ΔΜ
 • 13 Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 13×5 = 65 ECTS / 13×3 ΔΜ = 39 ΔΜ
 • Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 6×5 ECTS = 30 ECTS / 6×3 ΔΜ = 18 ΔΜ
 • 5 Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα: 5×5 ECTS = 25 ECTS / 5×3 ΔΜ = 15 ΔΜ
  Στα Ελεύθερης Επιλογής εντάσσονται και τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
 • 6 Υποχρεωτικά επίπεδα για μία από τις προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες (Εβραϊκά ή Αραβικά ή Τουρκικά). Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων της επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας είναι απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου και πιστώνονται με 6×5 = 30 ECTS / 6×3 ΔΜ = 18 ΔΜ
 • Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 15ECTS / 3×3 ΔΜ = 9 ΔΜ, αντικαθιστά τρία (3) μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης.

Για έτη εισαγωγής από ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 έως και ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με τη Γραμματεία μας. 

 

Ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής:

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών με αστερίσκο των Ομάδων Α (ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ) Β (ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) και Γ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ), εντάσσονται μόνο στα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, (5 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου) με εξαίρεση τα μαθήματα «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», «Διδασκαλία Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας», «Διδασκαλία Μεσογειακών Γλωσσών σε Ελληνόγλωσσο Κοινό», «Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας»,«Διδακτική Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πρακτική Άσκηση», τα οποία προσφέρονται και ως μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας ΝΑ Μεσογείου. Στην περίπτωση που κάποια από τα μαθήματα επιλεγούν ως μαθήματα Κατεύθυνσης, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να επιλέξει άλλα μαθήματα προκειμένου να συμπληρώσει τον αριθμό μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής που απαιτούνται για λήψη πτυχίου. Κάθε μάθημα εντάσσεται σε μια κατηγορία απ’ αυτές που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Τα προσφερόμενα μαθήματα της Ομάδας Α και Β μπορούν να επιλεγούν μόνο από φοιτητές/τριες 3ου ή 4ου έτους ή μεγαλύτερου. Στα μαθήματα της Ομάδας Α και Β των ΤΕΠΑΕΣ και ΠΤΔΕ υπάρχει μέγιστος αριθμός φοιτητών/τριών: 30

Το προσφερόμενο του ΤΜΣ μάθημα της Ομάδας Γ μπορεί να επιλεγεί μόνο από φοιτητές/τριες 4ου έτους ή μεγαλύτερου με την προϋπόθεση ότι έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί τα μαθήματα της Ομάδας Α και Β.

Κάθε φοιτητής/-τρια μπορεί να δηλώνει κάθε εξάμηνο ένα (1) μάθημα από τα προσφερόμενα μαθήματα της Ομάδας Α και ένα (1) μάθημα από τα προσφερόμενα μαθήματα της Ομάδας Β.