Έτη εισαγωγής από ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και εξής:

Για τη λήψη Πτυχίου του Τμήματος απαιτούνται 162 Διδακτικές Μονάδες (τουλάχιστον 240 ECTS) ήτοι 54 μαθήματα:

 • 16 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 16×5 ECTS = 80 ECTS / 16×3ΔΜ = 48 ΔΜ
 • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 6×5 ECTS = 30 ECTS / 6×3 ΔΜ = 18 ΔΜ
 • 13 Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 13×5 = 65 ECTS / 13×3ΔΜ = 39 ΔΜ
 • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 6×5 ECTS = 30 ECTS / 6×3 ΔΜ = 18 ΔΜ
 • 5 Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα: 5×5 ECTS = 25 ECTS / 5×3 ΔΜ = 15 ΔΜ
  Στα Ελεύθερης Επιλογής εντάσσονται και τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
 • 8 Υποχρεωτικά επίπεδα για μία από τις προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες (Εβραϊκά ή Αραβικά ή Τουρκικά). Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων της επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας είναι απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου και πιστώνονται με 8×5 = 40 ECTS / 8×3 ΔΜ = 24 ΔΜ
 • Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 15 ECTS / 3×3 ΔΜ = 9 ΔΜ, αντικαθιστά τρία (3) μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης.

 

Έτη εισαγωγής έως ακαδημαϊκό έτος 2019-20:

Για τη λήψη Πτυχίου του Τμήματος απαιτούνται 156 Διδακτικές Μονάδες (τουλάχιστον 240 ECTS) ήτοι 52 μαθήματα:

 • 16 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 16×5 ECTS = 80 ECTS / 16×3 ΔΜ = 48 ΔΜ
 • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού: 6×5 ECTS = 30 ECTS / 6×3 ΔΜ = 18 ΔΜ
 • 13 Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 13×5 = 65 ECTS / 13×3 ΔΜ = 39 ΔΜ
 • 6 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης: 6×5 ECTS = 30 ECTS / 6×3 ΔΜ = 18 ΔΜ
 • 5 Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα: 5×5 ECTS = 25 ECTS / 5×3 ΔΜ = 15 ΔΜ
  Στα Ελεύθερης Επιλογής εντάσσονται και τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
 • 6 Υποχρεωτικά επίπεδα για μία από τις προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες (Εβραϊκά ή Αραβικά ή Τουρκικά). Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων της επιλεγόμενης Ξένης Γλώσσας είναι απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου και πιστώνονται με 6×5 = 30 ECTS / 6×3 ΔΜ = 18 ΔΜ
 • Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 15ECTS / 3×3 ΔΜ = 9 ΔΜ, αντικαθιστά τρία (3) μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης.

 

Ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής:

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών 2022-23 με αστερίσκο των Ομάδων Α (ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ) Β (ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) και Γ (ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ), εντάσσονται μόνο στα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, (5 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου) με εξαίρεση τα μαθήματα «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», «Διδασκαλία Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας», «Διδασκαλία Μεσογειακών Γλωσσών σε Ελληνόγλωσσο Κοινό», «Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» τα οποία προσφέρονται και ως μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας ΝΑ Μεσογείου.

Για την Απόκτηση Παιδαγωγικής Επάρκειας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση ενός (1) μαθήματος από την Ομάδα Α, ενός (1) μαθήματος από την Ομάδα Β και ενός (1) μαθήματος από την Ομάδα Γ. Τα τρία αυτά μαθήματα θα αποτελούν τα 3 από τα 5 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Τα προσφερόμενα μαθήματα της Ομάδας Α και Β μπορούν να επιλεγούν μόνο από φοιτητές/τριες 3ου ή 4ου έτους ή μεγαλύτερου. Στα μαθήματα της Ομάδας Α και Β των ΤΕΠΑΕΣ και ΠΤΔΕ υπάρχει μέγιστος αριθμός φοιτητών/τριών: 30

Το προσφερόμενο του ΤΜΣ μάθημα της Ομάδας Γ μπορεί να επιλεγεί μόνο από φοιτητές/τριες 4ου έτους ή μεγαλύτερου με την προϋπόθεση ότι έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί τα μαθήματα της Ομάδας Α και Β.

Κάθε φοιτητής/-τρια μπορεί να δηλώνει κάθε εξάμηνο ένα (1) μάθημα από τα προσφερόμενα μαθήματα της Ομάδας Α και ένα (1) μάθημα από τα προσφερόμενα μαθήματα της Ομάδας Β.