Πρακτική άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση είναι αναπόσπαστο «κομμάτι» της τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τρόπους σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.
Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι να συμβάλλει τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απόκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Κύριος σκοπός και του Π.Π.Σ. είναι η επαφή των φοιτητών/τριών του Τ.Μ.Σ. με εργασιακούς χώρους που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας και έρευνας στο Τμήμα. Ως τρόπος σύνδεσης της θεωρίας και της πράξης, η Π.Α. συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατάρτισης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των φορέων απασχόλησης.
Η Πρακτική Άσκηση έχει ως κύριους στόχους :
• Τη σύνδεση θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή στο χώρο εργασίας.
• Την ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τις νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες που απαιτούνται.
• Τη δημιουργία ενός σταθερού δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ του Ιδρύματος και των παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία τους και να ενισχύεται κατ’ αυτό τον τρόπο η προσπάθεια για την απορρόφηση και επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.

 

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ιστότοπος Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Φοιτητών/τριών