Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών συμμετέχει στο Ιδρυματικό Έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Υποέργο 1» (MIS 5031903), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Η Πρακτική Άσκηση είναι αναπόσπαστο «κομμάτι» της τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τρόπους σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι να συμβάλλει τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απόκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Κύριος σκοπός και του Π.Π.Σ. είναι η επαφή των φοιτητών/τριών του Τ.Μ.Σ. με εργασιακούς χώρους που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας και έρευνας στο Τμήμα. Ως τρόπος σύνδεσης της θεωρίας και της πράξης, η Π.Α. συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατάρτισης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των φορέων απασχόλησης.

Η Πρακτική Άσκηση έχει ως κύριους στόχους :
•    Τη σύνδεση θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή στο χώρο εργασίας.
•    Την ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τις νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες που απαιτούνται.
•    Τη δημιουργία ενός σταθερού δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ του Ιδρύματος και των παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία τους και να ενισχύεται κατ’ αυτό τον τρόπο η προσπάθεια για την απορρόφηση και επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.

Τμηματική Υπεύθυνη του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου» για τα ακαδημαϊκά έτη από 2018-19 έως 2021-22 (για το χρονικό διάστημα από 01.11.2018 έως 31.10.2022) ορίστηκε, βάσει της υπ’ αριθμ. 9/28.11.2018 απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, η Μαριάνθη Γεωργαλλίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τηλέφωνο: 2241099067
email: gpa4@aegean.gr

 

Τελικά αποτελέσματα κατάταξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2021-22

Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2022-23

Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2021-22

Παράταση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2021-22

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2021-22

Ανακοίνωση παρουσίασης Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-23

Ανακοίνωση παρουσίασης Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-22

Επικαιροποιημένο Πρότυπο Οδηγού Πρακτικής Άσκησης 2022-2023

Θεσμοθέτηση Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Λίστες επιτυχόντων/ουσών Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2020-21

Λίστες επιτυχόντων/ουσών Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ ανά ακαδημαϊκό έτος

Φορείς Πρακτικής Άσκησης ανά έτος

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Φοιτητών/τριών

Ιστότοπος Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου