Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, θα δέχεται υποψηφιότητες από 20 Ιανουαρίου 2023 έως 10 Φεβρουαρίου 2023 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να αποστείλουν το αργότερο μέχρι τις 10.02.2023 (ημερομηνία παραλαβής) στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Δημοκρατίας 1, τ.κ. 85132 Ρόδος) ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή PDF) στην ηλεκτρονική διεύθυνση TMS_Gramm@aegean.gr, τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 

 1. Αίτηση. 
 2. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ισόκυρο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας. 
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 
 4. Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος. 
 5. Φωτοτυπία Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. 
 6. Πιστοποιητικό επιπέδου πολύ καλής γνώσης (Επιπέδου Γ1) μίας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρώπης. 
 7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων με τους/τις οποίους/οποίες ο/η Υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση. 
 8. Ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις. 
 9. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από τα οποία ο/η Υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει, και δεν έχουν δημοσιευτεί, σε ψηφιακή μορφή
 10. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής το οποίο θα να περιέχει:

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85 100. Τηλ. 22410-99312, 99314, 99317 

 1. Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής 
 2. Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και των επιμέρους στόχων αυτής 

iii. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί 

 1. Ενδεικτική βιβλιογραφία 
 2. Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
 3. Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής – καταγράφεται στην αίτηση. 
 4. Ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής-καταγράφεται στην αίτηση. 

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος και στην ιστοσελίδα: http://dms.aegean.gr/ 

Γραμματεία Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 

Δ/νση: Δημοκρατίας 1, κτήριο “7ης Μαρτίου”, 85 132 Ρόδος 

Τηλ.:22410-99314, 99312, 99317 

E-mail: TMS_Gramm@aegean.gr 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 

(το πρωτότυπο υπογεγραμμένο βρίσκεται στα αρχεία του Τμήματος)

Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήριος Ντάλης