Στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

«Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» (ΦΕΚ 1930/17.07.2014) το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου».

Επισυνάπτεται η πρόσκληση:

Παράταση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ Γλωσσολογία ΝΑ Μεσογείου

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση για ένταξη στο Π.Μ.Σ. μετά από παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων έως την 23η Σεπτεμβρίου 2016.

 

Πληροφορίες:

Email: Rhodes_PMS_Ling@aegean.gr