Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της γλωσσολογίας και της διδασκαλίας της γλώσσας (πρώτης, δεύτερης/ξένης). Η περιοχή εξειδίκευσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί συνέχεια των γνωστικών κλάδων και των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων, του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, Κατεύθυνση Γλωσσολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, και το αντικείμενό του ανήκει στις Επιστήμες της Αγωγής.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάλυση και η διδασκαλία της γλώσσας ως πρώτης, δεύτερης/ξένης. Σκοπός του είναι η εμβάθυνση σε ποικιλία ζητημάτων που αφορούν τη γλωσσική ανάλυση και η παροχή τεχνογνωσίας για τη διδασκαλία της πρώτης, δεύτερης/ ξένης ή γλώσσας κληρονομιάς. Αξιοποιεί τη γνώση γύρω από την ανάλυση, την αντιπαραβολή των γλωσσών, τη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, τη γλωσσική πολυμορφία, τη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας και στοχεύει στην παροχή θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων για την περεταίρω ανάπτυξη δεξιοτήτων με επίκεντρο τη γλωσσική διδασκαλία. Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις για την ανάλυση της γραμματικής δομής και της κειμενικής διάστασης της γλώσσας. Καλύπτει επίσης, τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για τη γλωσσική διδασκαλία. Αυτές αφορούν τόσο τη δομική όσο και τη λειτουργική διάσταση της γλώσσας και συνδέονται με διαφορετικές ανάγκες διδασκαλίας της πρώτης, δεύτερης/ξένης ή γλώσσας κληρονομιάς σε ποικίλα ακροατήρια (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τάξεις ενηλίκων κ.τ.λ.), γεγονός που αποτελεί καινοτομία του προγράμματος. Επίσης, το πρόγραμμα αξιοποιεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας στην ανάλυση και τη διδακτική γλωσσικών φαινομένων και κειμένων τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση και τη διδακτική της Ελληνικής και άλλων γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου (ενδεικτικά: Αραβικά, Εβραϊκά, Τουρκικά).

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους κατόχους του Διπλώματός του.

Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ανάλυση & Διδασκαλία Πρώτης & Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας»
Ευσταθίου Σεβαστή
Τηλέφωνο: +30 22410 99060
Fax: +30 2241099309
email: Rhodes_PMS_Ling@aegean.gr
Ώρες κοινού: Καθημερινά από τις 08:30 έως τις 13:30

 

 

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος