παν-αιγαιου-logo

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ρόδος, 06.07.2017
Α.Π. 1136

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (https://dms.aegean.gr/) πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, υπό την αίρεση της ύπαρξης αντίστοιχης πίστωσης, στα γνωστικά αντικείμενα:

  • «Διδασκαλία Τουρκικής Γλώσσας»
  • «Διδασκαλία Εβραϊκής Γλώσσας»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και /ή εξειδικευμένης ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας να καταθέσουν ή να αποστείλουν το αργότερο μέχρι τις 08.09.2017 (ημερομηνία παραλαβής) στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Δημοκρατίας 1, τ.κ. 85132 Ρόδος), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικού Έργου (ένα αντίτυπο σε έντυπη καθώς και ένα σε ηλεκτρονική μορφή CD)
  3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων σπουδών από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή επάρκειας για τη διδασκαλία της αντίστοιχης Ξένης Γλώσσας)

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
(το πρωτότυπο υπογεγραμμένο
βρίσκεται στα αρχεία του Τμήματος)
Ιωάννης Σεϊμένης
Καθηγητής