Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8η/01.12.2022 απόφαση της Συνέλευσης, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο γνωστικό πεδίο:

Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: πρώιμη νέα ελληνική (1 θέση) 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την 12 Δεκεμβρίου 2022 στη Γραμματεία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Δημοκρατίας 1, τ.κ. 85132 Ρόδος) ή ηλεκτρονικά (σε μορφή PDF) στην ηλεκτρονική διεύθυνση TMS_Gramm@aegean.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναφέρεται ο/η καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα (διαθέσιμη στο http://dms.aegean.gr/
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εάν υπάρχει) 4. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  4. Αποδεικτικό Γνώσης Ξένης Γλώσσας
  5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (σε ψηφιακή μορφή) 
  6. Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί (σε ψηφιακή μορφή) 8. Συστατική επιστολή από καθηγητή/τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από ερευνητή αναγνωρισμένου κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού 9. Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα, στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εκπονήσει την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα (διαθέσιμη στο http://dms.aegean.gr/

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι/-ες είναι δυνατόν να κληθούν σε προφορική συνέντευξη, προκειμένου να προσδιορισθεί περαιτέρω η τεκμηρίωση της πρότασης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια του ΤΜΣ, ekarantzola@gmail.com

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
(το πρωτότυπο υπογεγραμμένο βρίσκεται 
στα αρχεία του Τμήματος) 
Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήριος Ντάλης

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85 132. Τηλ. 22410-99300, 99314, 99317