Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες για σπουδές  μεταπτυχιακού επιπέδου, για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας καθώς και για μεταδιδακτορική  έρευνα εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής κατά το ακαδ. έτος 2022- 2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», οι οποίες  κατανέμονται ως εξής :

Επίπεδο  Θέσεις  Έναρξη σπουδών/έρευνας  Διάρκεια υποτροφίας
Σπουδές Μάστερ Δύο (2) 01.09.2022 24 διαδοχικοί μήνες
Σπουδές Διδακτορικής  Έρευνας Δύο (2) 01.09.2022 36 διαδοχικοί μήνες
Μεταδιδακτορική Έρευνα Δύο (2) 01.09.2022 έως 30-11-2022 24 διαδοχικοί μήνες

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με  βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές και ανά επίπεδο  σπουδών προϋποθέσεις της προκήρυξης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15/4/2022. 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο  διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ www.iky.gr.

(για σπουδές μάστερ link https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/metaptuxiako gr/klirodotimata/eis-mnimin-marias-zaoysi

για διδακτορική έρευνα link https://www.iky.gr/el/upotrofies gr/didaktoriko/klirodotimata/klirodotimata-zaousi

για μεταδιδακτορική έρευνα link https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09- 42/klirodotimata2/klirodotimata-zaousi )

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ.