Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μια (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες  πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή  κλινική έρευνα στο εξωτερικό, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα του  κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» ως ακολούθως:

Επίπεδο Θέσεις Έναρξη σπουδών/έρευνας Διάρκεια υποτροφίας
Μεταπτυχιακές Σπουδές  (master) Μία (1) 01/09/2023 Έως 24 διαδοχικούς  μήνες
Διδακτορική διατριβή ή  Κλινική έρευνα 01/09/2023 – 30/11/2023 Έως 36 διαδοχικούς  μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ιατρικής με βαθμό πτυχίου «Άριστα» οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές προϋποθέσεις της προκήρυξης. Κριτήρια επιλεξιμότητας αποτελούν τόσο ο  βαθμός βασικού πτυχίου όσο και η οικονομική αδυναμία του υποψηφίου.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28/8 /2023.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό  τόπο του ΙΚΥ www.iky.gr

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ.