ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΧ1Ν469Β7Λ-512
Αριθμ. Πρωτ.: 2425
Ρόδος, 18.12.2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθμ. 6
η/15.12.2017 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση έργου, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, για τη
διεξαγωγή διδακτικού/ ερευνητικού έργου, στo γνωστικό αντικείμενο:

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ».

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως τη Δευτέρα 15.01.2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή)
3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας του ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ηλεκτρονικά στο TMS_Gramm@aegean.gr και εντύπως, στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Γραμματεία Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος
Τηλ. 2241099317, 99314

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν, θα συνάψουν σύμβαση έργου με αποδοχές ανάλογες του έργου που θα ανατεθεί.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
(το πρωτότυπο υπογεγραμμένο
βρίσκεται στα αρχεία πρωτοκόλλου του Τμήματος)
Ιωάννης Σεϊμένης
Καθηγητής