Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και την απόφαση της 12ης/21.02.2022 Συνέλευσης του Τμήματος, θα δέχεται υποψηφιότητες από 22 Φεβρουαρίου 2022 έως 10 Μαρτίου 2022 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να αποστείλουν το αργότερο μέχρι τις 10.03.2022 (ημερομηνία παραλαβής) στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Δημοκρατίας 1, τ.κ. 85132 Ρόδος) ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή PDF) στην ηλεκτρονική διεύθυνση TMS_Gramm@aegean.gr, τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 1.     Αίτηση (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).
 2. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ισόκυρο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).
 4. Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος.
 5. Φωτοτυπία Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.
 6. Πιστοποιητικό επιπέδου πολύ καλής γνώσης (Επιπέδου Γ1) μίας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρώπης.
 7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων με τους/τις οποίους/οποίες ο/η Υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση.
 8. Ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις.
 9. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από τα οποία ο/η Υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει, και δεν έχουν δημοσιευτεί, σε ψηφιακή μορφή.
 10. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) το οποίο θα να περιέχει:
 • Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής 
 • Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και των επιμέρους στόχων αυτής
 • Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί
 • Ενδεικτική βιβλιογραφία
 • Προσδοκώμενα αποτελέσματα
 1. Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής – καταγράφεται στην αίτηση (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).
 2. Ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα ο/η οποίος/α (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4485/17, όπως ισχύει – καταγράφεται στην αίτηση. (βλέπετε και άρθρο 7, Ενότητα Ε του κανονισμού).

Πληροφορίες παρέχονται  από τη Γραμματεία του Τμήματος και στην ιστοσελίδα: http://dms.aegean.gr/

 

Γραμματεία Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
Δ/νση: Δημοκρατίας 1, κτήριο “7ης Μαρτίου”, 85 132 Ρόδος

Τηλ.:22410-99314, 99312, 99317
E-mail: TMS_Gramm@aegean.gr

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
(το πρωτότυπο υπογεγραμμένο βρίσκεται στα αρχεία του Τμήματος)
Καθηγήτρια Αικατερίνη Φραντζή