ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159)
  2. Την υπ’ αρ. 968/02.06.2016 (ΑΔΑ: 7ΝΩΙ469Β7Λ-2Θ6) προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, σε συνέχεια της απόφασης της συνέλευσης του οικείου Τμήματος με αριθμό 8/02.06.2016, θέμα «Διοικητικά: 3.1 «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής
    Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»
  3. Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προέδρου του ως άνω Τμήματος έληξε την 07/06/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
  4. Το γεγονός ότι κατατέθηκε μία αίτηση, η υπ’ αριθμ. 7/06.06.2016, του κ. Ιωάννη Σεϊμένη Καθηγητή του Τμήματος
  5. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε δεν προέκυψε κώλυμα εκλογιμότητας των υποψηφίων,

Αποφασίζει

Ομόφωνα και ανακηρύσσει μοναδικό υποψήφιο για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών τον κ. Ιωάννη Σεϊμένη.

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Εμμανουήλ Στεφανάκης

Τα μέλη
Παναγιώτα Μανώλη, Μαριάνθη Γεωργαλλίδου