Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου
(ΕΡΓ.Α.Κ.Α.Μ.)

Το Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου θεραπεύει τους ακόλουθους τρεις τομείς:

Α) Αιγυπτολογία, με έμφαση στην αιγυπτιακή γλώσσα και γραφή (ιερογλυφική, ιερατική, δημοτική, κοπτική), τη μαγικοθρησκευτική και νεκρική γραμματεία, την επιγραφική, την αρχαιολογία του θανάτου, το  αιγυπτιακό θρησκευτικό σύστημα (οντολογία, αρχαιολογία της θρησκείας, μαγεία, τελετουργία) και την αιγυπτιακή δαιμονολογία (οντολογία του κακού και των αντίθεων δυνάμεων, αμφισημία της δαιμονικής μορφής και ονοματολογίας), τις διαπολιτισμικές σχέσεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, τα αρχαϊκά αιγυπτιακά (Aegyptiaca) στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα και τα κοινωνικά δίκτυα στην ανατολική Μεσόγειο κατά την αρχαιότητα.

Σκοπός είναι η εξοικείωση των φοιτητών/ριών με σημαίνουσες πτυχές της αρχαιολογίας και αρχαιογνωσίας των πολιτισμών της ανατολικής Μεσογείου και η προαγωγή σύγχρονων προσεγγίσεων και μεθόδων στη μελέτη του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού με έμφαση στην υποστήριξη των ακόλουθων καινοτόμων, διατμηματικών προγραμμάτων:

  • Ancient Egyptian Demonology Project, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Swansea (Kasia Szpakowska) και Berkeley (Rita Lucarelli)
  • Aegyptiaca Project: ecumene and economy in the horizon of religion, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Βόννης (Ludwig Morenz) και Θεσσαλίας (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
  • Magic and the Afterlife in the National Archaeological Museum of Athens, σε συνεργασία με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών (Ελένη Τουρνά, Παναγιώτης Λάζαρης, Παύλος Αντωνάτος)

Β) Αρχαιολογία του πεδίου (από την προϊστορική εποχή μέχρι την Ύστερη Αρχαιότητα), με έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα: της Αρχαιολογίας του πεδίου· της αρχαιολογικής θεωρίας και των μεθόδων ανασκαφής· της πειραματικής αρχαιολογίας με έμφαση στην τέχνη και τεχνολογία των ανακτορικών και ιστορικών κοινωνιών της ανατολικής Μεσογείου· της προϊστορικής αρχαιολογίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με έμφαση στην τέχνη και τεχνολογία των ανακτορικών κοινωνιών της ανατολικής Μεσογείου· τις διαπολιτισμικές σχέσεις των λαών στην ανατολική Μεσόγειο κατά την Εποχή του Χαλκού· της κλασικής αρχαιολογίας· των επικουρικών ανθρωπιστικών επιστημών της αρχαιολογίας (επιγραφική, νομισματική κλπ), καθώς και της συντήρησης αρχαιοτήτων και της γεωμετρικής τεκμηρίωσης αρχαιοτήτων.

Σκοπός είναι η προαγωγή εν γένει των αρχαιολογικών μεθόδων και πρακτικών έρευνας και τεκμηρίωσης στο πεδίο (προανασκαφικών-ανασκαφικών-μετανασκαφικών), με έμφαση στους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους της Ανατολικής Μεσογείου και με ιδιαίτερη μέριμνα:

  • την ερευνητική υποστήριξη της Συστηματικής Ανασκαφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Κυμισάλα της Ρόδου και με τη δυνατότητα να προχωρά σε δημοσίευση του ανασκαφικού υλικού της ανασκαφής και εν γένει του έργου,
  • την έρευνα για την Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο, την Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή με έμφαση τις διαπολιτισμικές σχέσεις των ανακτορικών κοινωνιών,
  • τη μελέτη υαλωδών υλών από το Αιγαίο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ και την πειραματική κατασκευή τους,
  • την ιστορική και πολιτισμική εξέλιξη της γεωγραφικής ενότητας της Επαρχίας Πεδιάδος στην κεντρική Κρήτη από την Νεολιθική Εποχή έως τον 20ο αιώνα, με έμφαση την έρευνα πεδίου, την τοπογραφία, την γεομορφολογία, την πανίδα, την χλωρίδα και τη μελέτη αρχαιολογικού υλικού καθώς και των εμφανών αρχιτεκτονικών καταλοίπων.

Γ) Αρχαία ελληνική γραμματεία και ιστορία, με έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα της ιστοριογραφίας, ιδιαίτερα της ελληνιστικής περιόδου, των γραμματειακών πηγών που αφορούν στις οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές σχέσεις των λαών της Μεσογείου από τους αρχαϊκούς χρόνους μέχρι και την ελληνιστική περίοδο, και των πολιτικών αναγνώσεων του αρχαίου ελληνικού θεάτρου.

Σκοπός είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με σύγχρονα μέσα διερεύνησης των γραμματειακών πηγών που αφορούν στην πολιτική, πολιτισμική και οικονομική διάσταση της ιστορίας της Μεσογείου και η με κάθε μέσο προβολή των πορισμάτων αυτών (συνέδρια, ημερίδες, δημιουργία σχετικής ψηφιακής βάσης δεδομένων, κ.ά.).

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου,

Σπυρίδων Συρόπουλος, Καθηγητής

Δείτε το ΦΕΚ του Εργαστηρίου για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου εδώ.