παν-αιγαιου-logo

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ρόδος, 21.09.2018
Α.Π. 1528

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1η/12.09.2018 απόφαση της Συνέλευσης, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στα παρακάτω γνωστικά πεδία:

➢ Εφαρμογές της Υπολογιστικής Επεξεργασίας της Γλώσσας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες / Language Processing Applications to Humanities and Social Sciences (4 θέσεις)

➢ Γλωσσική Επαφή / Language Contact (2 θέσεις)

➢ Αρχαιολογία, Αρχαιολογικές Επιστήμες, Νομισματική / Archaeology, Archaeological Sciences, Numesmatics (2 θέσεις)

➢ Διεθνείς Σχέσεις / International Relations (2 θέσεις)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, να καταθέσουν ή να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Δημοκρατίας 1, τ.κ. 85132 Ρόδος), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναφέρεται ο/η καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα (διαθέσιμη στο http://dms.aegean.gr/)
2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εάν υπάρχει)
4. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
5. Αποδεικτικό Γνώσης Ξένης Γλώσσας
6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (σε ψηφιακή μορφή)
7. Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί (σε ψηφιακή μορφή)
8. Συστατική επιστολή από καθηγητή/τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή
από ερευνητή αναγνωρισμένου κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού
9. Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα, στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εκπονήσει την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα (διαθέσιμη στο http://dms.aegean.gr/)

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι/-ες είναι δυνατόν να κληθούν σε προφορική συνέντευξη, προκειμένου να προσδιορισθεί περαιτέρω η τεκμηρίωση της πρότασης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:

 • από την κα Αικατερίνη Θ. Φραντζή, Καθηγήτρια του ΤΜΣ, frantzi@rhodes.aegean.gr
  για το γνωστικό πεδίο:
  Εφαρμογές της υπολογιστικής επεξεργασίας της γλώσσας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 • από την κα Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια του ΤΜΣ, karantzola@rhodes.aegean.gr
  για τo γνωστικό πεδίο:
  Γλωσσική επαφή
 • από τον κ. Παναγιώτη Κουσούλη, Αναπλ. Καθηγητή του ΤΜΣ, kousoulis@rhodes.aegean.gr
  για το γνωστικό πεδίο:
  Αρχαιολογία, Αρχαιολογικές Επιστήμες, Νομισματική
 • από τον κ. Σεϊιμένη Ιωάννη, Καθηγητή του ΤΜΣ, isei@aegean.gr
  για το γνωστικό πεδίο:
  Διεθνείς Σχέσεις