Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 2293/Ζ1/10.01.2022 εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Συρίγου με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι. η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (γραπτές ή προφορικές) πραγματοποιείται με φυσική παρουσία.

Επίσης, σύμφωνα με το άνω έγγραφο:

  • Όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που προσέρχονται στο Α.Ε.Ι. για τη συμμετοχή τους σε γραπτές  ή προφορικές εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass    (https://edupass.gov.gr ), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.
  • Η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και φοιτητριών και παράλληλη επίδειξη:

α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού,

β) είτε πιστοποιητικού νόσησης,

γ) είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου(rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

  • Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε αυτή, ενώ συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.
  • Φοιτητές και φοιτήτριες που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. Οι συγκεκριμένοι/ες φοιτητές/τριες θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του/της διδάσκοντα/ουσας.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4714/Ζ1/14.01.2022  εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Συρίγου με θέμα: «Διευκρίνιση όσον αφορά στις οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).» διευκρινίζονται τα εξής:

Α. Οι φοιτητές και φοιτήτριες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές/τριες που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα), έχουν πρόσβαση στα Α.Ε.Ι. και κατ΄ επέκταση συμμετέχουν στην εξεταστική διαδικασία του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου με τη διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας και παράλληλη επίδειξη:

  • είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού
  • είτε πιστοποιητικού προηγούμενης νόσησης, όπως αυτό ισχύσει κάθε φορά
  • είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

Β. Οι ανωτέρω φοιτητές και φοιτήτριες που νοσούν με λοίμωξη και δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, μπορούν να εξεταστούν, σε μεταγενέστερο χρόνο, στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν κατόπιν συνεννόησης με τον/την διδάσκοντα/ουσα, έχοντας ως τεκμήριο:

  • την παρουσίαση θετικού μοριακού τέστ (PCR) ή
  • την παρουσίαση θετικού τεστ αντιγόνου (rapid)

κατά το χρόνο εξέτασης.

Από τη Γραμματεία