Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.

Βασικοί στόχοι της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι οι ακόλουθοι:

  • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα
  • Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών στο Τμήμα, συναφών με την επιστημονική περιοχή της διατριβής του/της ερευνητή/τριας
  • Η συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών προβλημάτων που απασχολούν το Τμήμα
  • Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών
  • Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής διάκριση του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΤΜΣ

 

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Τροποποίηση Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Πρότασης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

 

Δείτε τις περατωμένες Μεταδιδακτορικές Έρευνες του Τμήματος

Δείτε τις Μεταδιδακτορικές Έρευνες του Τμήματος σε εξέλιξη