Η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθ. 9/13.01.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

Τουρκικά IΙ, Τουρκικά IV, Τουρκικά VI 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  3. Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό
  5. Πιστοποιητικό ή τίτλος σπουδών ή αποδεικτικό άριστης γνώσης ή εφόσον δεν υπάρχει πολύ καλής γνώσης διδασκαλίας της αντίστοιχης Ξένης Γλώσσας, όπως ισχύει στο «Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξη Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ 20.12.2019)»
  6. Αντίγραφο τίτλου διδακτορικής διατριβής (εφόσον υπάρχει)

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, της παρ.2 του αρ.1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο

Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν, οι Γραμματείες των αντίστοιχων τμημάτων θα πραγματοποιήσουν αυτεπάγγελτα έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 28 του ν. 4305/2014, εντός τριών (3) μηνών μετά την έκδοση της πράξης πρόσληψής τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν υποβάλλουν την Αίτηση υποψηφιότητας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών και τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5 & 6 της παραγράφου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» σχετικά, να αποσταλούν μέσα σε φάκελο μέσω συστημένης επιστολής ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο), προς την διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος. Η συμπληρωμένη Αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθεί μέσω e-mail υπογεγραμμένη (είτε με ψηφιακή υπογραφή είτε «σκαναρισμένη» μετά την εκτύπωση και την υπογραφή της). Στον ταχυδρομικό φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς εξωτερικά η σημείωση: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980».

Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τους υποψηφίους (μετά την υποβολή της Αίτησης υποψηφιότητας και των λοιπών δικαιολογητικών, όπως καταγράφεται ανωτέρω), γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, με την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί νέα αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ». Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν με την ίδια ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία. Στον ταχυδρομικό φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς εξωτερικά η σημείωση: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980». 

Σε κάθε περίπτωση αποστολής μέσω συστημένης επιστολής ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier), το εμπρόθεσμο της αποστολής των δικαιολογητικών κρίνεται είτε από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής ΕΛ.ΤΑ. (ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην Αίτηση υποψηφιότητας–αρχική ή συμπληρωματική αντίστοιχα – του υποψηφίου) είτε από την ημερομηνία που φέρει το αποδεικτικό αποστολής (voucher) της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (το οποίο μετά την αποσφράγιση του φακέλου, επισυνάπτεται στην αίτηση υποψηφιότητας (αρχική ή συμπληρωματική αντίστοιχα – του υποψηφίου) . Ο υποψήφιος καλείται να διατηρεί το αποδεικτικό κατάθεσης που έχει παραλάβει είτε από το υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. είτε από το υποκατάστημα της εταιρείας courier, το οποίο οφείλει να προσκομίσει, στην περίπτωση που ζητηθεί.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης των δικαιολογητικών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:

Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες, όπως

καταγράφονται στην ως άνω παράγραφο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ», μέχρι τις 20.01.2022 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ταχυδρομική Διεύθυνση  Ηλεκτρονική Διεύθυνση &
τηλ. επικοινωνίας
Γραμματεία Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος

TMS_Gramm@aegean.gr

Tηλ. 2241099312,99313,99314,99317

 

 

Η Πρόεδρος 

Καθηγήτρια Αικατερίνη Θ. Φραντζή