παν-αιγαιου-logo

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ρόδος, 25.01.2019
Α.Π. 1528

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12η/16.01.2019 απόφαση της Συνέλευσης, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στα παρακάτω γνωστικά πεδία:

➢ Εφαρμογές Επεξεργασίας της Γλώσσας (2 θέσεις)

➢ Γραμματισμός (1 θέση)

➢ Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας (1 θέση)

➢ Αττική Αγγειογραφία (2 θέσεις)

➢ Ανάλυση Λόγου (1 θέση)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, να καταθέσουν ή να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Δημοκρατίας 1, τ.κ. 85132 Ρόδος), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναφέρεται ο/η καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα (διαθέσιμη στο https://dms.aegean.gr/)
2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εάν υπάρχει)
4. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
5. Αποδεικτικό Γνώσης Ξένης Γλώσσας
6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (σε ψηφιακή μορφή)
7. Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί (σε ψηφιακή μορφή)
8. Συστατική επιστολή από καθηγητή/τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από ερευνητή αναγνωρισμένου κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού
9. Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα, στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εκπονήσει την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα (διαθέσιμη στο https://dms.aegean.gr/)

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι/-ες είναι δυνατόν να κληθούν σε προφορική συνέντευξη, προκειμένου να προσδιορισθεί περαιτέρω η τεκμηρίωση της πρότασης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:

 • από την κα Αικατερίνη Θ. Φραντζή, Καθηγήτρια του ΤΜΣ, frantzi@rhodes.aegean.gr για το γνωστικό πεδίο:
  Εφαρμογές Επεξεργασίας της Γλώσσας
 • από την κα Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια του ΤΜΣ, karantzola@rhodes.aegean.gr για τo γνωστικά πεδία:
  Γραμματισμός
  Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
 • από τον κ. Παναγιώτη Κουσούλη, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΜΣ, kousoulis@rhodes.aegean.gr για το γνωστικό πεδίο:
  Αττική Αγγειογραφία
 • από την κ. Μαριάνθη Γεωργαλλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΤΜΣ, georgalidou@rhodes.aegean.gr για το γνωστικό πεδίο:
  Ανάλυση Λόγου