Ρόδος, 10.07.2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, και συγκεκριμένα του συστήματος Zoom, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16.07.2020 και ώρα 10:30
 • Για τη συμμετοχή των αποφοίτων στην καθομολόγηση, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση
  • Να είναι συνδεδεμένοι/ες στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) από χώρο δική τους επιλογής.
 • Για τη συμμετοχή για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την πραγματοποίηση της τελετής καθομολόγησης με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής θα ακολουθηθεί πολιτική που θα διασφαλίζει αφενός την ταυτοπροσωπία των συμμετεχόντων και αφετέρου την ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα συμβιβαστούν οι δύο προαναφερόμενες προϋποθέσεις με τρόπο που η εκπλήρωση της μίας να μην
  αναιρεί την δυνατότητα εκπλήρωσης της άλλης. Η πολιτική αυτή είναι ταυτόσημη με εκείνη που ισχύει για την από απόσταση εξέταση των φοιτητών/τριών και περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση της Συγκλήτου, αριθμ. συνεδρ. 22/22.05.2020, θέμα 2.1 «Εξειδίκευση της απόφασης της υπ΄ αριθμ. 20/07.05.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 2.3 «Συζήτηση επί εναλλακτικών τρόπων διεξαγωγής εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2019-20» με βάση την Υ.Α. 59181/Ζ1/19.05.2020 (ΦΕΚ 1935 τ. Β΄/20.05.2020)»
  https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=148&t=26335&p=27124#p27124
 • Η ταυτοπροσωπία των αποφοίτων κατά τη συμμετοχή τους στην από απόσταση τελετή καθομολόγησης και η αξιοπιστία αυτής διασφαλίζονται ως εξής:
  • Οι απόφοιτοι/ες παρακολουθούν την τελετή όντας συνδεδεμένοι/ες καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής
  • Ελέγχεται η ταυτότητα των συμμετεχόντων αποφοίτων με τη διακριτή ανάγνωση του ονόματος καθεμίας/καθενός κατά τη διαδικασία της καθομολόγησης και την ταυτόχρονη επιβεβαίωσή του από τον/την ίδιο/α με εικόνα και ήχο
  • Η ασφάλεια του συστήματος και των πληροφοριών που συλλέγονται διασφαλίζεται με βάση τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η Κεντρική Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Η τελετή δεν καταγράφεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και δεν επιτρέπεται και στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να την καταγράψουν με οποιοδήποτε μέσο

Από τη Γραμματεία

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ.