Η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθ. 4/29.10.2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

  • Τουρκικά Ι, Τουρκικά ΙΙΙ, Τουρκικά V
  • Εβραϊκά Ι

 

Δείτε περισσότερα εδώ.