παν-αιγαιου-logo

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α.Π. 2244
Ρόδος, 28.11.2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 • το Π.Δ. 316/97 «Ίδρυση και μετονομασία Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο
  Αιγαίου»
 • τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 3 και 7 παρ.2 του Ν. 1268/82, «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 87/16.7.1982 τ. Α’), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρ. 79 παρ. 3β του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.9.1985 τ.Α ́)
 • τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν.2083/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 12 παρ. 5 του Ν.3685/08
 • το άρθρο 81 της παρ. 44 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011 τ.Α’) με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80 του Ν. 4009/2011
 • το Π.Δ. 148/2002 (ΦΕΚ 124/4.6.2002 τ. Α’) «Ίδρυση Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού»
 • την απόφαση της 3 ης /10.11.2016 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών με θέμα 3.2 «Προκήρυξη θέσεως Διευθυντή Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας»

αποφασίζεται

η προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι καθηγητές του Τμήματος που ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Για τον σκοπό αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης, να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση, βιογραφικό σημείωμα/υπόμνημα στο οποίο να προκύπτουν:

 • Η διαρκής και συνεχιζόμενη ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο του εργαστηρίου κατά την τελευταία προ της εκλογής τριετία
 • Επιστημονική και συγγραφική ειδίκευση αντίστοιχη με το αντικείμενο του εργαστηρίου
 • Επαρκής γνώσης της ευρύτερης επιστημονικής περιοχής, μέρος της οποίας αποτελεί το γνωστικό αντικείμενο ης μονάδας
 • Διοικητική και οργανωτική εμπειρία σε ανάλογου χαρακτήρα μονάδες

 

Η Αναπλ. Προέδρου του Τμήματος
(το πρωτότυπο υπογεγραμμένο
βρίσκεται στα αρχεία πρωτοκόλλου του Τμήματος)
Αικατερίνη Φραντζή
Αναπλ. Καθηγήτρια

 

 

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85 132.
Τηλ. 22410-99312, 99314, 99317 Fax 22410 99309