Η Πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει
 • Το Π.Δ. 93/2013 «Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ Α’ 131)
 • την με αριθμ. πρωτ. 4673/14.06.2018 Διαπιστωτική Πράξη Πρύτανη με θέμα «Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 363/26.06.2018 τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) με την οποία εκλέγεται η Καθηγήτρια Αικατερίνη Φραντζή στη θέση της Προέδρου και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης
  Κουσούλης στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
 • Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 και 84 παρ. 11 και 12 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
 • Την υπ΄ αριθµ. 144363/Ζ1/01.09.2017 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας µε θέµα «Ζητήµατα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., µετά τη δηµοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»
 • Την υπ΄ αριθµ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υ.Α. «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114).» (ΦΕΚ Β΄ 3255) όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 191014/Ζ1/07.11.2017 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3969)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για ετήσια θητεία, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Η ψηφοφορία είναι άμεση, μυστική και καθολική και θα διεξαχθεί με κάλπη τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 από 9:00 έως και 10:00 σε χώρους που θα ορίσει η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί με κάλπη την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 τις ίδιες ώρες, στους ίδιους χώρους.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες οφείλουν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00, στην Γραμματεία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών προκειμένου στη συνέχεια να διαβιβαστούν στην εφορευτική επιτροπή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(το πρωτότυπο υπογεγραμμένο βρίσκεται στα αρχεία του Τμήματος)
Καθηγήτρια Αικατερίνη Θ. Φραντζή

Εσωτερική διανομή:

 • Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
 • Μέλη ΕΔΙΠ