παν-αιγαιου-logo

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ρόδος, 5-9-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, θα δέχεται υποψηφιότητες από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με έναρξη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ή να αποστείλουν το αργότερο μέχρι τις 30.09.2018 (ημερομηνία παραλαβής) στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Δημοκρατίας 1, τ.κ. 85132 Ρόδος), τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Αίτηση (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).
 • Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ισόκυρο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).
 • Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος.
 • Φωτοτυπία Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.
 • Πιστοποιητικό επιπέδου πολύ καλής γνώσης (Επιπέδου Γ1) μίας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρώπης
 • Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων με τους/τις οποίους/οποίες ο/η Υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση.
 • Ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις.
 • Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από τα οποία ο/η Υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει, και δεν έχουν δημοσιευτεί, σε ψηφιακή μορφή.
 • Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) το οποίο θα να περιέχει:
  1. Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής
  2. Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και των επιμέρους στόχων αυτής
  3. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί
  4. Ενδεικτική βιβλιογραφία
  5. Προσδοκώμενα αποτελέσματα
 • Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής – καταγράφεται στην αίτηση (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).
 • Ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα ο/η οποίος/α (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4485/17, όπως ισχύει – καταγράφεται στην αίτηση. (βλέπετε και άρθρο 7, Ενότητα Ε του κανονισμού)

Πληροφορίες παρέχονται  από τη Γραμματεία του Τμήματος και στην ιστοσελίδα: https://dms.aegean.gr/

Γραμματεία Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
Δ/νση: Δημοκρατίας 1, κτήριο “7ης Μαρτίου”, 85 132 Ρόδος
Τηλ.:22410-99314, 99312, 99317
Fax: 22410-99309
E-mail: TMS_Gramm@aegean.gr

 

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.