Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ΄ αριθµ. 907/03.07.2020 Απόφαση της Προέδρου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΑΔΑ: Ω2ΒΤ469Β7Λ-53Α) για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού έλαβε υπόψη

  1. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114)
  2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 754/25.06.2020 προκήρυξη με θέμα «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: ΩΛΡΣ469Β7Λ-1Φ0)
  3. Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του/της εκπροσώπου έληξε στις 02.07.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00
  4. Το γεγονός ότι κατέθεσαν υποψηφιότητα οι κ.κ. Ασημίνα Βαφειάδου και Νεκτάριος Ζάρρας
  5. Το γεγονός ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε δεν προέκυψε κώλυμα εκλογιμότητας των υποψηφίων

Ομόφωνα και ανακηρύσσει υποψηφίους για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου τους/τις κ.κ.: Ασημίνα Βαφειάδου και Νεκτάριο Ζάρρα.

Η ψηφοφορία για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. θα διεξαχθεί την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 από 9:00 έως και 10:00 στο Εργαστήριο «Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας και προληπτικής συντήρησης» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο ισόγειο του κτηρίου «7ης Μαρτίου». Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί με κάλπη την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 τις ίδιες ώρες, στον ίδιο χώρο.

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Θεολόγος Τσιγάρος

Τα μέλη

Απόστολος Κώστας, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Κωνσταντίνος Καράμπελας, μέλος Ε.ΔΙ.Π.