Βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις για την εγγραφή σου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αποστολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Μέχρι και 7 Οκτωβρίου 2016 πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με ταχυδρομική αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος:

(ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Δημοκρατίας 1, τ.κ. 85132 Ρόδος)

τα ακόλουθα:

  1. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
  3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (εάν επιθυμείς Βεβαίωση Σπουδών για αναβολή στράτευσης)

Στην περίπτωση που τα παραπάνω (φωτογραφίες, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή και Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης) αποσταλούν ταχυδρομικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική επιστολή, υπόδειγμα της οποίας υπάρχει εδώ.