Προκειμένου να παραλάβετε βεβαίωση συμμετοχής στην εξεταστική κάθε περιόδου, για να την παραδώσετε στο εργοδότη σας , καλείσθε σε κάθε εξεταζόμενό σας μάθημα να συμπληρώνετε το επισυναπτόμενο έγγραφο, να το υπογράφει ο/η διδάσκων/ουσα μετά το πέρας της εξέτασης του μαθήματος και έπειτα να περνάτε από την Γραμματεία μας για πρωτόκολλο και σφραγίδα.

Με τον τρόπο αυτό θα έχετε συντομότερα το σχετικό έγγραφο για την Υπηρεσία σας.

Κατεβάστε το αρχείο εδώ.