Οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.4777/021, να διακόψουν τη φοίτησή τους, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα).

Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης, ο οποίος δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Η υποβολή αιτήσεων Διακοπής Φοίτησης πραγματοποιείται στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Rhodes_Gram_SAE@aegean.gr, κατά την προθεσμία ανανέωσης εγγραφών εξαμήνου του Τμήματός Μεσογειακών Σπουδών, από 14.10.2021 έως 27.10.2021.

 

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.