ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα 5
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 5
Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία 5
Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία 5
Επιλογής
Φύλο και Γλώσσα 5
Εισαγωγή στη Στατιστική για Ανθρωπιστικές Επιστήμες 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά Ι 2
Τουρκικά Ι 2
Εβραϊκά Ι 2
Αγγλικά Ι 2

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 5
Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 5
Γλώσσα και Κοινωνία 5
Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία της Μεσογείου της Ανατολικής Μεσογείου 5
Επιλογής
Γέννηση και εξέλιξη της γλώσσας 5
Εισαγωγή στη Μουσειολογία 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά IΙ 2
Τουρκικά ΙΙ 2
Εβραϊκά IΙ 2
Αγγλικά ΙΙ 2

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Διεθνείς Οργανισμοί Ι 5
Πολιτική Οικονομία 5
Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας 5
Αρχαιολογία και Θετικές Επιστήμες: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις 5
Επιλογής
Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις στον Ευρωπαϊκό Νότο 5
Συστήματα Γραφής στο Μεσογειακό Χώρο 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά IIΙ 2
Τουρκικά ΙΙΙ 2
Εβραϊκά IIΙ 2
Αγγλικά ΙΙΙ 2

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Εισαγωγή στην Αιγυπτιολογία 5
Διεθνής Πολιτική στη Μέση Ανατολή 5
Γλώσσες της Μεσογείου 5
Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική 5
Επιλογής
Ελλάδα και Μεσόγειος στον 20o αιώνα 5
Γραμματική Περιγραφή της Ελληνικής Γλώσσας 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά IV 2
Τουρκικά IV 2
Εβραϊκά ΙV 2
Αγγλικά ΙV 2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 5
Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5
Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων 5
Διεθνής Πολιτική στη Βόρειο Αφρική 5
Iστορία της Μεσογείου: Μέσοι και Νεότεροι Χρόνοι 5
Επιλογής
Πολιτικές και οικονομικές σχέσεις στην Ν.Α. Ευρώπη και τον Εύξεινο Πόντο 5
Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά V 2
Τουρκικά V 2
Εβραϊκά V 2
Αγγλικά V 2

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Ευρωμεσογειακές Σχέσεις 5
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (Σημειώσεις) 5
Εισαγωγή στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 5
Ακαδημαϊκά Αγγλικά 5
Επιλογής
Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 5
Ανθρωπολογικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της Θρησκείας 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά VΙ 2
Τουρκικά VI 2
Εβραϊκά VΙ 2

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Διεθνείς Οργανισμοί ΙΙ 5
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Παγκοσμιοποίηση 5
Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων 5
Επιλογής
Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και του Περιβάλλοντος 5
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: πολιτικές σχέσεις 5
Ζητήματα διεθνούς πολιτικής στην ευρύτερη Μέση Ανατολή 5

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Διπλωματία και Πολιτική στον Μεταπολεμικό Κόσμο 5
Ελληνο-τουρκικές σχέσεις (Σημειώσεις) 5
Διεθνείς Οργανισμοί του Μεσογειακού Χώρου 5
Επιλογής
Ζητήματα Διεθνούς και Περιφερειακής Ασφάλειας 5
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Μεσόγειο 5
Θεωρία και Πολιτική της Ανάπτυξης 5
Πτυχιακή Εργασία 15

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Μινωικός Πολιτισμός 5
Αρχαιολογία των Γεωμετρικών και Αρχαϊκών Χρόνων 5
Αρχαιολογία της Εγγύς Ανατολής 5
Οργανολογίες στην Αρχαιομετρία 5
Επιλογής
Γεωαρχαιολογία: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στο ενάλιο, παράκτιο και χερσαίο Αρχαιοπεριβάλλον 5
Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας (330 μ.Χ.- εποχή Ιουστινιανού) 5
Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά V 2
Τουρκικά V 2
Εβραϊκά V 2
Αγγλικά V 2

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Αιγυπτιακή Αρχαιολογία Ι: Τα Μεγάλα Βασίλεια 5
Μυκηναϊκό Πολιτισμό 5
Αρχαιολογία των Κλασικών Χρόνων 5
Αρχαιολογικές Θεωρίες & Μέθοδοι Ανασκαφής (Σημειώσεις ΙΣημειώσεις ΙΙ) 5
Ακαδημαϊκά Αγγλικά 5
Επιλογής
Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας (Σημειώσεις) 5
Αρχαιο-υλικά 5
Αρχαιολογία των Μέσων Βυζαντινών Χρόνων 5
Το Θέατρο στην Κλασική Ελλάδα 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά VΙ 2
Τουρκικά VI 2
Εβραϊκά VΙ 2

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Περιβαλλοντική Αρχαιολογία: Οστεοαρχαιολογία-Αρχαιοβοτανική 5
Νόμισμα και Αρχαιολογία 5
Τέχνη στο Προϊστορικό Αιγαίο 5
Επιλογής
Αρχαιολογία των Ύστερων Βυζαντινών Χρόνων 5
Αρχαία Αιγυπτιακή Γραμματεία 5
Θρησκεία στον Αιγαιακό Κόσμο-Γραμμική Β 5
Θέματα Περιβάλλοντος 5

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Αιγυπτιακή Αρχαιολογία ΙΙ: Ύστερη και Ελληνορωμαϊκή Περίοδος 5
Σχέσεις μεταξύ των Λαών της Μεσογείου την Εποχή του Χαλκού 5
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 5
Επιλογής
Νέες Τεχνολογίες στις Αρχαιογνωστικές Επιστήμες 5
Ειδικά Θέματα Αρχαιομετρίας 5
Η Μεσόγειος κατά την Ελληνορωμαϊκή Περίοδο 5
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (Σημειώσεις ) 5
Πτυχιακή Εργασία 15

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Φωνητική – Φωνολογία 5
Συντακτική Θεωρία 5
Γραμματισμός 5
Σημασιολογία 5
Επιλογής
Τυπολογία 5
Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις 5
Λεξικολογία 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά V 2
Τουρκικά V 2
Εβραϊκά V 2
Αγγλικά V 2

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Πραγματολογία 5
Μορφολογία 5
Υπολογιστική Γλωσσολογία 5
Γραμματική Περιγραφή της Τουρκικής Γλώσσας 5
Ακαδημαϊκά Αγγλικά 5
Επιλογής
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας 5
Θέματα Σύνταξης 5
Γλωσσική Επαφή 5
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Αραβικά VΙ 2
Τουρκικά VI 2
Αραβικά VΙ 2

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Γραμματική Περιγραφή των Σημιτικών Γλωσσών 5
Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων 5
Ανάλυση Λόγου 5
Επιλογής
Θέματα Σημασιολογίας 5
Θέματα Διγλωσσίας 5
Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία 5

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά ECTS
Γλωσσική αλλαγή 5
Διδασκαλία Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας 5
Διαλεκτολογία 5
Επιλογής
Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας 5
Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας 5
Κειμενογλωσσολογία 5
Πτυχιακή Εργασία 15