ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βάσει απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2023-24, ανακοινώνεται ότι, θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στο εν λόγω Τμήμα κατά το διάστημα από 1ης έως 20ης Δεκεμβρίου 2023 στις εγκαταστάσεις αυτού, στην πόλη της Ρόδου.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Οι  υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω τρία μαθήματα:

Μάθημα 1ο 

Τίτλος: «Εισαγωγή στην Κλασσική Αρχαιολογία»

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία / Εξεταστέα Ύλη

 • Μανόλης Ι. Στεφανάκης, (2012) Κλασική Αρχαιολογία: Βασικές Αρχές και Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης, 11ος-4ος αι. Α. Εισαγωγή – Κεραμική / Αγγειογραφία. Αθήνα: Ιάμβλιχος, σελ. 15-75 και 195-270.
 • Boardman J. (1993) Ελληνική Πλαστική, Κλασική Περίοδος. Αθήνα: Καρδαμίτσα, σελ. 105-244.
 • Μαστραπάς, Α.Ν. (1994) Ελληνική Αρχιτεκτονική. Από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους μέχρι τη ρωμαιοκρατία. Αθήνα: Καρδαμίτσα, σελ. 51-133.

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Μάθημα 2ο 

Τίτλος: «Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία»

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία / Εξεταστέα Ύλη

 • Fromkin, Victoria, Robert Rodman & Nina Hyams (2008) Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
  Κεφ. 1. Τι είναι γλώσσα; σελ. 33-55
  Κεφ. 3. Μορφολογία. σελ. 109-134, 140-145, 150-160
  Κεφ. 4. Σύνταξη. σελ. 170-193
  Κεφ. 5. Οι σημασίες της γλώσσας σελ. 238-251, 264-271, 286-293
  Κεφ. 6. Φωνητική. σελ. 305-334
  Κεφ. 7. Φωνολογία. σελ. 354-379, 389-398, 419-423
  Κεφ. 8. Η κατάκτηση της γλώσσας. σελ. 437-455
 • Αρχάκης, Αργύρης & Μαριάννα Κονδύλη (2002) Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος.
  Κεφ. 1. Χαρτογράφηση της κοινωνιογλωσσολογίας. σελ. 23-51
  Κεφ. 2. Διαστάσεις γλωσσικής ποικιλότητας. σελ. 57-90

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

Μάθημα 3ο 

Τίτλος:  «Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις»

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία / Εξεταστέα Ύλη

 • Θεόδωρος Κουλουμπής (2008) Διεθνείς Σχέσεις. Ισχύς και Δικαιοσύνη. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
  Κεφ. 1 έως 6 (μέχρι τη σελίδα 192)
 • Andrew Heywood (2018) Βασικές έννοιες της Πολιτικής Επιστήμης και των Διεθνών Σχέσεων. Εκδόσεις Επίκεντρο.

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδ. έτους 2023-24 του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου 2023.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά  

 • Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/νης.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Η αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο on-line Σύστημα Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://katataktiries.aegean.gr και δεν απαιτείται αποστολή τους εντύπως στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Με νεότερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε επακριβώς για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Γενική ενημέρωση για τη διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://dms.aegean.gr/ .

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Κτήριο «7ης Μαρτίου»,Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δημοκρατίας 1,85132 Ρόδος

Τηλ.: 22410 99312, 99314, email: TMS_Gramm@aegean.gr