Πλαίσιο εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Τ.Μ.Σ.

Κατά τη διάρκεια του Η΄ εξαμήνου οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να αναλάβουν προαιρετικά την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σε αντικείμενα συναφή με τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια επιλέξει να εκπονήσει πτυχιακή εργασία, τότε αυτή αντικαθιστά τρία (3) επιλεγόμενα μαθήματα Κατεύθυνσης. Σε περίπτωση μη εκπόνησης πτυχιακής εργασίας ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να εγγραφεί σε τρία (3) επιπλέον μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης. Επίσης, δεν μπορεί να εκπονηθεί πτυχιακή εργασία κατά την διάρκεια συμμετοχής του/της φοιτητή/τριας σε πρόγραμμα Erasmus+.

Για το θέμα της πτυχιακής εργασίας ο/η φοιτητής/τρια έρχεται σε συμφωνία με διδάσκων/ουσα του Τμήματος που διδάσκει το αντικείμενο στο οποίο εμπίπτει το θέμα της.

Η πτυχιακή εργασία εκπονείται ατομικά και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός ζητήματος. Τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών.

  • Κάθε διδάσκων/ουσα μπορεί να επιβλέπει μέχρι δεκαπέντε (15) πτυχιακές εργασίες ετησίως
  • το θέμα της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να βρίσκεται σε συνάφεια με τα διδακτικά καθήκοντα και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του/της διδάσκοντα/ουσας
  • να μην δίνεται το ίδιο θέμα από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα την ίδια χρονιά

Κατά την επιλογή των φοιτητών/τριων από τους/τις διδάσκοντες/ουσες, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

  • το διάγραμμα (προσχέδιο) της πτυχιακής εργασίας που θα εκπονήσει ο/η φοιτητής/τρια και γενικότερα η συνέντευξη-επικοινωνία του/της με τον/την διδάσκοντα/ουσα
  • ο αριθμός των μαθημάτων της Κατεύθυνσης που έχει περάσει ο/η φοιτητής/τρια, σε συνδυασμό με τον βαθμό
  • θετικά συνυπολογίζεται η εκπόνηση εργασιών σε άλλα μαθήματα και η τυχόν συμμετοχή του/της σε ερευνητικά προγράμματα

Η διαδικασία υποβολής και υποστήριξη των πτυχιακών εργασιών είναι τα εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες έρχονται σε επικοινωνία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες έτσι ώστε το αργότερο πριν την έναρξη του εαρινού (Η΄) εξαμήνου, να έχει εγκριθεί το θέμα της πτυχιακής τους εργασίας και ο/η επιβλέπων/ουσα από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι διδάσκοντες/ουσες ανήκουν στο διδακτικό προσωπικού του Τμήματος όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και αποστέλλουν την σχετική εισήγηση προς έγκριση του θέματος της πτυχιακής εργασίας (με ελληνικό και αγγλικό τίτλο) και τον/της επιβλέποντα/ουσας – εξεταστή/τριας στη Συνέλευση του Τμήματος.

Σε περιπτώσεις φοιτητών/τριών επί πτυχίω, οι οποίοι/ες επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία και η αντίστοιχη έγκριση του θέματος της πτυχιακής εργασίας και του/της επιβλέποντα/ουσας – εξεταστή/τριας από τη Συνέλευση του Τμήματος πρέπει να γίνει πριν από την έναρξη του επομένου ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Η παράδοση των εργασιών στον/στην επιβλέποντα/ουσα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ένα μήνα πριν από την έναρξη της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου

Η υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου

Η κατάθεση της βαθμολογίας ολοκληρώνεται από τους διδάσκοντες/ουσες εντός των προθεσμιών που ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος.

Μετά την υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να ακολουθήσει την διαδικασίας της υπ’ αριθμ΄ (79/05/09.2017, θέμα 6.1) απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος βάσει της οποίας δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση κατάθεσης των τεκμηρίων της γκρίζας βιβλιογραφίας στην Βιβλιοθήκη σε έντυπη μορφή. Αντίθετα, παραμένει υποχρεωτική η ηλεκτρονική κατάθεση των τεκμηρίων στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Ελλάνικος». Η πρόσβαση στο περιεχόμενο των πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών θα είναι υποχρεωτικά ανοικτή, στο πλαίσιο υιοθέτησης εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης.

 

Δείτε τη λίστα με τις περατωμένες Πτυχιακές Εργασίας του Τμήματος εδώ.