Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (ΦΕΚ 1930/17/7/2014) με τίτλο «Διακυβέρνηση, ανάπτυξη και ασφάλεια στη Μεσόγειο»  το οποίο απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διακυβέρνηση, ανάπτυξη και ασφάλεια στη Μεσόγειο».

Επισυνάπτεται η παράταση της πρόσκλησης:

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=75&t=19544

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν:

α) να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.:  https://gds.aegean.gr

β) να απευθύνονται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ.:  τηλ. επικοινωνίας 2241099318, 2241099321, e-mail: Rhodes_pms_gov@aegean.gr