Δεν επανιδρύθηκε βάσει του Ν.4485/2017

 

[button link=”https://pmsling.aegean.gr/” color=”custom” size=”large” type=”” shape=”” target=”_blank” title=”” gradient_colors=”#0156a9|” gradient_hover_colors=”#2b6aa8|” accent_color=”#ffffff” accent_hover_color=”#ffffff” bevel_color=”” border_width=”1px” shadow=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ alignment=”center” class=”” id=””]Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος[/button][separator style_type=”none” top_margin=”15″ bottom_margin=”” sep_color=”” icon=”” width=”” class=”” id=””]

Εγκρίθηκε (ΦΕΚ 1930/17.07.2014) και θα δεχτεί μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών που απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών, Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Πολιτικών, Πολιτισμικών Επιστημών, Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90) ECTS. Στο Α΄ και στο Β΄ εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τριών (3) Υποχρεωτικών και δύο (2) Κατ” Επιλογήν μαθημάτων, σε σύνολο τριών (3) προσφερόμενων ανά εξάμηνο, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). To τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS). Γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ.

Υ−1 Γραμματικές και γραμματικά φαινόμενα των γλωσσών της Μεσογείου (ECTS: 6)

Υ−2 Διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας και εκπαιδευτική τεχνολογία (ECTS: 6)

Υ−3 Γλωσσική πολιτική και γλωσσικός προγραμματισμός (ECTS: 6)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 από τα 3)

Ε−1 Γλωσσικές επαφές της τουρκικής (ECTS: 6)

Ε−2 Τυπολογία και θέματα σημασιοσύνταξης (ECTS: 6)

Ε−3 Λεξικογραφία 6

Σύνολο ECTS: 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.M.

Υ−4 Κείμενα και ταυτότητες (ECTS: 6)

Υ−5 Επεξεργασία και εφαρμογές σωμάτων κειμένων (ECTS: 6)

Υ−6 Διαλεκτικές ποικιλίες και μορφοφωνολογικά φαινόμενα (ECTS: 6)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 από τα 3)

Ε−4 Πολιτικές γραμματισμού και εκπαίδευση ενηλίκων (ECTS: 6)

Ε−5 Ζητήματα αραβικής γλώσσας (ECTS: 6)

Ε−6 Ζητήματα εβραϊκής γλώσσας (ECTS: 6)

Σύνολο ECTS: 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας (ECTS: 30)

Αίτηση

Πληροφορίες:

τηλ.: 22410 99348
email: Rhodes_PMS_Ling@aegean.gr