Δεν επανιδρύθηκε βάσει του Ν.4485/2017

παν-αιγαιου-logo
ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY

Μυτιλήνη 22/12/2015
Αριθμ. Απόφασης: 640

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Έγκριση ίδρυσης – λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες»

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη :

 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
 • Την υπ’ αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ
 • Την υπ’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4)διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,
 • Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012,
 • Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.Α ́, 16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α ́, 25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α ́, 04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α ́),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α ́) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ ́ του ν. 4025/2011(ΦΕΚ 228 Α ́), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ́) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ́),
 • Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13 παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α ́, 02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • Το Π.Δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 Α ́) «Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,
 • Το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 σύμφωνα με το οποίο η τελική έγκριση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιείται πλέον με απόφαση του Πρύτανη κάθε Ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9956/Ζ1/21-1-2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
 • Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 4/19.11.2015/4.1) με θέμα «Λήξη λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες» (Υ.Α. 175423/Β7 – ΦΕΚ 3020/τ.Β ́/07.11.2014)»,
 • Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 4/19.11.2015/4.2) με θέμα «Έγκριση ίδρυσης–λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες»,
 • Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 11/16.12.2015) με θέμα «Λήξη λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες» (Υ.Α. 175423/Β7 – ΦΕΚ 3020/τ.Β ́/07.11.2014)»,
 • Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 11/16.12.2015) με θέμα «Έγκριση ίδρυσης–λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες»,
 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1224/02.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζει

την τροποποίηση των άρθρων 4 «Κατηγορίες Πτυχιούχων», 6 «Πρόγραμμα μαθημάτων – Γλώσσα διδασκαλίας», 7 «Αριθμός Εισακτέων» και 11 «Κόστος Λειτουργίας» της υπ’ αριθμ. 640/22.12.2015 απόφασης Πρύτανη (ΦΕΚ 2978/τ.Β’, 31-12-2015), που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες», η οποία τροποποιείται-διαμορφώνεται τελικώς, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες», στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις «εφαρμοσμένες αρχαιολογικές επιστήμες» και ειδικότερα η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων στην διεξαγωγή έρευνας και εφαρμογών στην πολιτιστική κληρονομιά μέσα από την επιστήμη και τεχνολογία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται: (i) σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της εκπαίδευσης, (ii) σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την αρχαιολογία και πολιτιστική κληρονομιά, (iii) επιστήμονες/ ερευνητές θετικών ή/και ανθρωπιστικών σπουδών για υλοποίηση προγραμμάτων εικονικής αρχαιολογίας, μουσειολογίας, πολιτιστικό τουρισμό, αναπτυξιακά έργα αρχαιολογικού περιεχομένου και εκπόνηση διδακτορικού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι/ες του ιδίου Τμήματος και όλων των Τμημάτων που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών, Θετικών, Εφαρμοσμένων, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι/ες Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων – Γλώσσα διδασκαλίας

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

A’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ/Ε Π.Μ. (ECTS)
Υ-Α1 ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ Ι – ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ (Φ.Ε. 160 ΏΡΕΣ) Υ 6
Υ-Α2 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ 3D ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Y 6
Υ-Α3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΙΚΩΝ Y 6
Υ-Α4 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ: ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Y 6
Υ-Α5 ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ – ΒΙΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Y 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ/Ε Π.Μ. (ECTS)
Υ-Β1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΚΥΒΕΡΝΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Υ 6
Υ-Β2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Y 6
Υ-Β3 ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ (2D) ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ (3D) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Y 6
Υ-Β4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Y 6
Υ-Β5 ΑΡΧΑΙΟΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ (GIS) Y 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΔΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (THESIS) 30

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 5 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική υποδομή και υπηρεσίες του οικείου Τμήματος και με φορητή οργανολογία των Ιδρυμάτων των συνεργαζόμενων διδασκόντων καθώς και των εργαστηρίων σε δίκτυο που έχει δημιουργήσει το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας με άλλα στην Χώρα μας (Π.Ε.Α.Ν, Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Αρχαιομετρίας network) για εκτέλεση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (78,000 €) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία Ποσό (€)
Αμοιβές – Αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 57.650
Μετακινήσεις 10.150
Αγορά εκπαιδευτικού υλικού 600
Αναλώσιμα / Λοιπές δαπάνες 2.900
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού/λογισμικού 3.700
Δαπάνες δημοσιότητας 1.000
Υποτροφίες 2.000
ΣΥΝΟΛΟ 78.000

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και άλλες πηγές (δωρεές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων, κ.λ.π.).

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

Εσωτερική Διανομή :

 • Κεντρική Δ/νση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας, Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας
 • Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

 

Δείτε το ΦΕΚ 18/13.1.2017 (τεύχος Β΄) που αφορά στην τροποποίηση της Απόφασης Πρύτανη σχετικά με την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες», του Τμήματός εδώ.