Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στον χώρο της αρχαιολογίας, αιγυπτιολογίας, αρχαίας ιστορίας και των διαπολιτισμικών επαφών στην ανατολική Μεσόγειο της από την Προϊστορική Εποχή μέχρι και την Ύστερη Αρχαιότητα. Το Π.Μ.Σ. θα παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, θα καλλιεργεί την κριτική και αναλυτική σκέψη, θα αναπτύσσει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων της αρχαιότητας της ανατολικής Μεσογείου και θα καταρτίσει τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες (στο εξής M.Φ.) να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι οι Μ.Φ. του προγράμματος να αποκτήσουν ολιστικά γνώσεις για την Ανατολική Μεσόγειο κατά την αρχαιότητα, μέσα από όλες τις διαστάσεις της, και ταυτόχρονα να μυηθούν στην ερευνητική διαδικασία, αλλά και στις διαδικασίες της συμμετοχικής έρευνας στο πλαίσιο της αρχαιολογικής θεωρίας και στη βάση των ερευνητικών μεθόδων, οι οποίες προτείνονται στον χώρο των αρχαιογνωστικών επιστημών και δη της αρχαιολογίας.

Στόχος του Π.Μ.Σ. αποτελεί η πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων, μέσα από το πλαίσιο ασκήσεων και πρακτικών στα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια και στις ανασκαφικές δραστηριότητες του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, σε συνεργαζόμενους συναφείς φορείς, καθώς και μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Φοιτητών/τριών Erasmus+ Placement. Στο πλαίσιο αυτό, οι Μ.Φ. εμπλέκονται σε έρευνα πεδίου, σε εμπειρικές έρευνες και σε πρακτική άσκηση ενεργοποιώντας θεωρίες, τεχνικές, στρατηγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που άπτονται κατεξοχήν των ερευνητικών αντικειμένων και ενδιαφερόντων του Π.Μ.Σ. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι Μ.Φ. θα πρέπει να έχουν διαμορφώσει το προφίλ ενός σύγχρονου ερευνητή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα (18 μήνες/90 ECTS). Τα δύο πρώτα εξάμηνα είναι διδακτικά και το τρίτο αφιερώνεται στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα γίνονται υπό μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων ή/και εργαστηρίων και είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σ’ αυτά προπαρασκευαστικές ερευνητικές, διδακτικές και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του δικτύου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, moodle.aegean.gr, σε ποσοστό έως 100% με το ανώτερο ποσοστό να μπορεί να ποικίλλει ανά μάθημα. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων που είναι συναφή µε το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Αρχαιολογίας και της Αρχαιογνωσίας, καθώς και πτυχιούχοι γενικότερα Σχολών Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών και Κοινωνικών Επιστημών των Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης του Π.Μ.Σ. ή τυχόν παράτασης αυτής. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά έτος.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Εμμανουήλ Στεφανάκης

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου»

Τηλέφωνο: 22410 99370
email: Rhodes_pms_eastarch@aegean.gr
Ώρες κοινού: Καθημερινά από τις 09:00 έως τις 13:00

Δείτε την παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2023-24 εδώ.

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2023-24 εδώ.

Δείτε τον επικαιροποιημένο κανονισμό εδώ.

Δείτε την τροποποίηση επανίδρυσης του κανονισμό εδώ.