Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και μετάδο-ση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο της αρχαιολογίας, αιγυπτιολογίας, αρχαίας ιστο-ρίας και των διαπολιτισμικών επαφών στην ανατολική Μεσόγειο της από την Προϊστορική Εποχή μέχρι και την Ύστερη Αρχαιότητα. Το Π.Μ.Σ. θα παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, θα καλλιεργεί την κριτική και αναλυ-τική σκέψη, θα αναπτύσσει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων της αρχαιότητας της ανατολικής Μεσογείου και θα καταρτίσει τους/τις μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες (στο εξής μ.φ.) να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές και να αναπτύσσουν την επιστη-μονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι οι Μ.Φ. του προγράμματος να αποκτήσουν ολιστικά γνώσεις για την Ανατολική Μεσό-γειο κατά την αρχαιότητα, μέσα από όλες τις διαστάσεις της, και ταυτόχρονα να μυηθούν στην ερευνητική δι-αδικασία, αλλά και στις διαδικασίες της συμμετοχικής έρευνας στο πλαίσιο της αρχαιολογικής θεωρίας και στη βάση των ερευνητικών μεθόδων, οι οποίες προτείνονται στο χώρο των αρχαιογνωστικών επιστημών και δη της αρχαιολογίας.

Στόχος του Π.Μ.Σ. αποτελεί η πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων, μέσα από το πλαίσιο ασκήσεων και πρακτικών στα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστή-ρια και στις ανασκαφικές δραστηριότητες του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, σε συνεργαζόμενους συναφείς φορείς, καθώς και μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Φοιτητών/τριών Erasmus+ Placement. Στο πλαίσιο αυτό, οι Μ.Φ. εμπλέκονται σε έρευνα πε-δίου, σε εμπειρικές έρευνες και σε πρακτική άσκηση ενεργοποιώντας θεωρίες, τεχνικές, στρατηγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που άπτονται κατεξοχήν των ερευνητικών αντικειμένων και ενδιαφερόντων του Π.Μ.Σ. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι Μ.Φ. θα πρέπει να έχουν διαμορφώσει το προφίλ ενός σύγ-χρονου ερευνητή.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Παναγιώτης Κουσούλης

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα:
Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»

Τηλέφωνα: 22410 99370
email: Rhodes_pms_eastarch@aegean.gr
Ώρες κοινού: Καθημερινά από τις 08:30 έως τις 16:00

Δείτε την παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2022-23 εδώ.

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2022-23 εδώ.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος