Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει.

Οι Διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Ο/Η Υποψήφιος/α υποβάλλει, κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και ειδικότερα το εικοσαήμερο που προηγείται πριν από την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού εξαμήνου, όπως αυτό αποτυπώνεται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος, σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

 1. Αίτηση (άρθρο 38 του Ν. 4485/17)
 2. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ισόκυρο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (άρθρο 38 του Ν. 4485/17)
 4. Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος
 5. Φωτοτυπία Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
 6. Πιστοποιητικό επιπέδου πολύ καλής γνώσης (Επιπέδου Γ1) μίας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρώπης
 7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων με τους/τις οποίους/ες ο/η Υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση
 8. Ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις
 9. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από τα οποία ο/η Υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει, και δεν έχουν δημοσιευτεί, σε ψηφιακή μορφή
 10. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) το οποίο να περιέχει:
  • Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής
  • Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και των επιμέρους στόχων αυτής
  • Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί
  • Ενδεικτική βιβλιογραφία
  • Προσδοκώμενα αποτελέσματα
 11. Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής – καταγράφεται στην αίτηση (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).
 12. Ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα, ο/η οποίος/α (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4485/17, όπως ισχύει – καταγράφεται στην αίτηση.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δείτε τις περατωμένες Διδακτορικές Διατριβές του Τμήματος

Δείτε τις Διδακτορικές Διατριβές του Τμήματος σε εξέλιξη

Δείτε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.