Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις» (ΦΕΚ επανίδρυσης 2885/19.07.2018 τ. Β΄ και τροποποίησης ΄ΦΕΚ 2137/07.06.2019 τ. Β΄) το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις».

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας και πιο συγκεκριμένα, μέσω της εμβάθυνσης και ανάλυσης του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, θα αναζητηθούν σε βάθος οι πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις που προκύπτουν μέσω της έρευνας, αξιοποίησης, ερμηνείας, υπομνηματισμού γραμματειακών πηγών καθώς και άλλων πτυχών της αρχαιότητας.

Με οδηγό τόσο τις παραδοσιακές μεθόδους, όσο και τις σύγχρονες μεθοδολογικές τάσεις και προσεγγίσεις, θα αναζητηθούν και θα αποκωδικοποιηθούν οι πολιτικές, κοινωνικές, παιδευτικές νόρμες και αξίες, που εντοπίζονται στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, να καλλιεργήσει την κριτική και αναλυτική σκέψη, να αναπτύξει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων που αφορούν το αρχαίο ελληνικό θέατρο, να καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες ώστε να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές καθώς και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας αλλά και της αξιοποίησης του αρχαίου ελληνικού θεάτρου σε πλαίσια διδακτικής εφαρμογής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα (18 μήνες/90 ECTS). Τα δύο πρώτα εξάμηνα είναι διδακτικά και το τρίτο αφιερώνεται στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα γίνονται υπό μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων ή/και εργαστηρίων και είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σ’ αυτά προπαρασκευαστικές ερευνητικές, διδακτικές και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του δικτύου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, moodle.aegean.gr., σε ποσοστό έως 100% με το ανώτερο ποσοστό να μπορεί να ποικίλλει ανά μάθημα. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Φιλολογίας και της Αρχαιογνωσίας, πτυχιούχοι Σχολών Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικείμενου. Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης του Π.Μ.Σ. ή τυχόν παράτασης αυτής. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά έτος.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Σπύρος Συρόπουλος

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις»
Τηλέφωνο: 22410 99375
email: Rhodes_PMS_TheatreMed@aegean.gr
Ώρες κοινού: Καθημερινά από τις 09:00 έως τις 13:00

Δείτε την παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2023-24 εδώ.

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2023-24 εδώ.

Δείτε τον επικαιροποιημένο κανονισμό εδώ.

Δείτε την τροποποίηση επανίδρυσης του κανονισμό εδώ.