Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις»

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις» (ΦΕΚ επανίδρυσης 2885/19.07.2018 τ. Β΄ και τροποποίησης ΄ΦΕΚ 2137/07.06.2019 τ. Β΄) το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις».

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής

γνώσης και έρευνας στο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας και πιο συγκεκριμένα, μέσω της εμβάθυνσης και ανάλυσης του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, θα αναζητηθούν σε βάθος οι πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις που προκύπτουν μέσω της έρευνας, αξιοποίησης, ερμηνείας, υπομνηματισμού γραμματειακών πηγών καθώς και άλλων πτυχών της αρχαιότητας.

Με οδηγό τόσο τις παραδοσιακές μεθόδους, όσο και τις σύγχρονες μεθοδολογικές τάσεις και προσεγγίσεις, θα αναζητηθούν και θα αποκωδικοποιηθούν οι πολιτικές, κοινωνικές, παιδευτικές νόρμες και αξίες, που εντοπίζονται στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, να καλλιεργήσει την κριτική και αναλυτική σκέψη, να αναπτύξει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων που αφορούν το αρχαίο ελληνικό θέατρο, να καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες ώστε να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές καθώς και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας αλλά και της αξιοποίησης του αρχαίου ελληνικού θεάτρου σε πλαίσια διδακτικής εφαρμογής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα (18 μήνες/90 ECTS). Τα δύο πρώτα εξάμηνα είναι διδακτικά και το τρίτο αφιερώνεται στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η μεθοδολογία εκπαίδευσης περιλαμβάνει τρεις υποχρεωτικές δια ζώσης συναντήσεις ανά διδακτικό εξάμηνο σπουδών, σε προκαθορισμένες από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ημερομηνίες, καθώς και σε σύγχρονες τηλεδιασκέψεις μέσω του ειδικού συστήματος τηλεκπαίδευσης/εικονικής τάξης Big Blue Button και της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle.. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι/ες του ιδίου τμήματος, όλων των τμημάτων που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι/ες Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες ανά έτος.

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Π.Μ. (ECTS)
(ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)
ΚΕΥ1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΚΕΥ 7,5
ΚΕΥ2 Η ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ) ΚΕΥ 7,5
ΚEΥ3 ΠΟΛΙΣ-ΘΕΑΤΡΟ: ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΑΡΧΑΪΚΗ-ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΚΕΥ 7,5
ΚEΥ4 ΘΕΑΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΎΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΕΥ 7,5
ΚΕΥ5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΕΥ 7,5
ΚΕΥ6 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΚΕΥ 7,5
ΣΥΝΟΛΟ: 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Π.Μ. (ECTS)
(ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)
ΚΕΥ7 Η ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΕΥ 7,5
ΚΕΥ8 ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΕΥ 7,5
ΚΕΥ9 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΕΥ 7,5
ΚΕΥ10 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΥ 7,5
ΚΕΥ11 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΕΥ 7,5
ΣΥΝΟΛΟ: 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΔΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 30
ΣΥΝΟΛΟ: 30

Περισσότερες πληροφορίες:

Μαρία Τσαμούρη, Γραμματέας του Π.Μ.Σ. τηλ.: 22410 99370 και 6973683784, ώρες 10.00-15.00

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Rhodes_PMS_TheatreMed@aegean.gr , και στην ηλεκτρονική σελίδα

του μαθήματος: https://dms.aegean.gr/

Δείτε το ΦΕΚ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εδώ (Σελίδα 2 – Αριθμ. 2749).

Δείτε το ΦΕΚ τροποποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2020-2021

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΕΣ 2020-2021
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος