Απόφοιτοι κατεύθυνσης «Αρχαιολογία»

 • ΠΕ Αρχαιολόγων (Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Μουσεία)
 • ΠΕ Φιλολόγων με ΦΕΚ 232/17.12.2022.τ Ά
 • Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Ιδιωτικά Μουσεία και Συλλογές
 • Πολιτιστικά-Μορφωτικά́ Τμήματα και Διευθύνσεις ιδιωτικών φορέων

 

Απόφοιτοι κατεύθυνσης «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου»

 • Ερευνητικά κέντρα (ΚΕΓ, ΙΕΛ, Ακαδημία Αθηνών)
 • Διδασκαλία ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας ή ως πρώτης σε ενήλικες (π.χ. ΚΕΕ)
 • Σχεδιασμός  και δημιουργία γλωσσικών πόρων (λεξικά, εγχειρίδια διδασκαλίας)
 • Διαφημιστικές εταιρείες, εκδοτικοί οίκοι

 

Απόφοιτοι κατεύθυνσης «Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί»

 • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
 • Διπλωματικό́ Σώμα (Υπουργείο Εξωτερικών, Προξενεία, Πρεσβείες)
 • Ερευνητικά κέντρα (ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΚΕΜ)
 • Περιφερειακοί και Διεθνείς Οργανισμοί (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης)
 • Ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον μεσογειακό και ευρωπαϊκό χώρο