Γενικά
Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) έχει συντάξει και θέσει σε ισχύ την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών εκφράζει τη δέσμευση του Τμήματος για την παροχή άριστης εκπαίδευσης και την πραγματοποίηση υψηλού επιπέδου έρευνας με γνώμονα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα δεσμεύεται να εφαρμόζει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

  • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών.
  • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου.
  • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού.
  • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος.
  • τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα.
  • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
  • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών.
  • τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) καθώς και τη συνεργασία της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας βρίσκεται εδώ.

Στοχοθεσία Ποιότητας

Στατιστικά Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

Στατιστικά Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών