Φυσιογνωμία του Τμήματος

Η αποστολή του Τ.Μ.Σ., όπως γενικά περιγράφεται στο σκεπτικό του Π.Δ. 316 (ΦΕΚ, αρ. φύλλ. 223A, 4/11/97) είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της Μεσογείου, με έμφαση στη νότια και νοτιοανατολική Μεσόγειο».
Βασικός στόχος του Τ.Μ.Σ. είναι να αναδείξει τον χώρο της Μεσογείου, και ειδικά του νοτιοανατολικού άκρου της, ως αντικείμενο διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο μέσα από τη συστηματική μελέτη των αρχαίων πολιτισμών της και των γλωσσών της περιοχής (ως προς τη δομή και την ιστορική τους εξέλιξη) όσο και μέσα από την εξέταση της πολιτικής, κοινωνικής, και οικονομικής ανάπτυξης των μεσογειακών χωρών και των διακρατικών τους σχέσεων.

Στα πλαίσια της αποστολής του Τμήματος το πρόγραμμα σπουδών του έχει ως βασικούς στόχους:

  • Την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανωτάτης παιδείας στους επιστημονικούς κλάδους της Αρχαιολογίας, Γλωσσολογίας και Διεθνών Σχέσεων σύμφωνα και με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.
  • Την ανάπτυξη διεπιστημονικότητας για την σφαιρικότερη προσέγγιση της ΝΑ Μεσογείου, των λαών, των πολιτισμών και των διακρατικών σχέσεων που αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται.
  • Τη συμβολή του στην ανάπτυξη διεθνώς των μεσογειακών σπουδών ως διακριτού αντικειμένου (Area Studies).
  • Την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και την αξιολόγησή της καθώς και στην έρευνα.
  • Την καλλιέργεια γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων στους αποφοίτους, που να τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν (α) σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, (β) στη διενέργεια μεταπτυχιακών σπουδών και (γ) στις ανάγκες παρακολούθησης των εξελίξεων στην περιοχή της Μεσογείου.

Κεντρική επιδίωξη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών παραμένει η προσφορά – μέσω σύγχρονων διεπιστημονικών προσεγγίσεων – ενός υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και στους τρεις επιστημονικούς κλάδους που διακονεί το Τμήμα, ήτοι Αρχαιολογία, Γλωσσολογία και Διεθνείς Σχέσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία ενός επιστημονικού δυναμικού ικανού να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται με τρόπο σφαιρικό τη σύνθετη πολιτική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα του μεσογειακού χώρου ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο εγχώριο ή/και διεθνές ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.