Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τρεις (3) υποτροφίες για σπουδές  μεταπτυχιακού επιπέδου και για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον  τομέα της Ψυχιατρικής κατά το ακαδ. έτος 2023-2024, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην  Μαρίας Ζαούση», οι οποίες κατανέμονται ως εξής :

Επίπεδο  Θέσεις  Έναρξη σπουδών/έρευνας  Διάρκεια υποτροφίας
Σπουδές Μάστερ Δύο (2) 01.09.2023 24 διαδοχικοί μήνες
Σπουδές Διδακτορικής  Έρευνας Μία (1) 01.09.2023 36 διαδοχικοί μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό  τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές και ανά επίπεδο σπουδών  προϋποθέσεις της προκήρυξης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 08/05/2023. 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό  τόπο του ΙΚΥ www.iky.gr.

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Δείτε την προκήρυξη εδώ.