παν-αιγαιου-logo
ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή Αίτησης Και Απαραίτητων Δικαιολογητικών Για Συμμετοχή Στις Κατατακτήριες Εξετάσεις

Ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδ. έτους 2015 – 2016 του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η έως την 16η Νοεμβρίου 2015 στο on-line Σύστημα Αιτήσεων
Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα : https://katataktiries.aegean.gr

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

• Αίτηση του ενδιαφερομένου/ης.
• Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.