Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (https://dms.aegean.gr/) πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, στα γνωστικά αντικείμενα:

  • «Διδασκαλία Τουρκικής Γλώσσας»
  • «Διδασκαλία Εβραϊκής Γλώσσας»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και /ή εξειδικευμένης ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας να καταθέσουν εντύπως ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά (TMS_Gramm@aegean.gr), το αργότερο μέχρι και τις 05.09.2019, στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Δημοκρατίας 1, τ.κ. 85132 Ρόδος), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικού Έργου
  3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων σπουδών από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή επάρκειας για τη διδασκαλία της αντίστοιχης Ξένης Γλώσσας).

Η Πρόεδρος του Τμήματος
(το πρωτότυπο υπογεγραμμένο
βρίσκεται στα αρχεία του Τμήματος)
Καθηγήτρια Αικατερίνη Θ. Φραντζή

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.