Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11η/17.07.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο παρακάτω γνωστικό πεδίο:

Κοπτών υφάνσεις: η κοπτική τέχνη στις ελληνικές ιδιωτικές συλλογές /The Coptic art in the Greek private collections (1 θέση)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, να καταθέσουν ή να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Δημοκρατίας 1, τ.κ. 85100 Ρόδος), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (διαθέσιμη στο dms.aegean.gr) στην οποία αναφέρεται ο/η καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εάν υπάρχει)
  4. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  6. Αποδεικτικό Γνώσης Ξένης Γλώσσας
  7. Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί
  8. Συστατική επιστολή από καθηγητή/τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από ερευνητή αναγνωρισμένου κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού
  9. Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα, στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εκπονήσει την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι/-ες είναι δυνατόν να κληθούν σε προφορική συνέντευξη, προκειμένου να προσδιορισθεί περαιτέρω η τεκμηρίωση της πρότασης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Παναγιώτη Κουσούλη, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΜΣ, kousoulis@rhodes.aegean.gr για τo γνωστικό πεδίο.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιωάννης Α. Σεϊμένης

Καθηγητής